Title: Koncept modelování rizik pro malé a střední podniky v elektrotechnice
Authors: Tupa, Jiří
Šimota, Jan
Citation: Electroscope. 2015, č. 1.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/17035
ISSN: 1802-4564
Keywords: řízení rizik;malé a střední podniky;modelování
Keywords in different language: risk management;small and medium sized enterprises;modelling
Abstract: Řízení rizik hra je velmi širokou a důležitou roli v oblasti elektrotechnické výroby . Velký počet společností zkouší aplikovat integrované techniky a nástroje risk managementu jako součást výrobních procesů managementu. Risk management představuje aplikaci systematického p řístupu k hodnocení, příjmu opatření a rozhodování v rámci rizika, v uceleném sledu činností, které vedou k dosažení cílů dané organizace . Velký počet vědeckých článků se zabývá problémy risk managementu v oblastech strategie, podnikových činností, financí a informačního zabezpečení. Množství těchto článků poukazuje na fakt, že toto téma je v dnešní době důležité. Tento příspěvek se zabývá modelováním rizik v malých a středních podnicích. Cíle modelování rizik jsou (1) prezentace zvolených kategorií rizik, jejich dopad a hodnocení; (2) simulace různých rizikových scénářů a situací. Tento článek popisuje vývoj konceptu pro modelování rizik v sektoru malých a středních podniků působící v elektrotechnickém odvětví , který je založený na případové studii právě v tomto typu podniku. Dále příspěvek obsahuje diskuzi ohledně omezení a překážek pro implementaci systému řízení rizik a jejich modelování v malých a středních podnicích. Na základě případové studie také popisuje koncept, který obsahuje vhodně zvolené nástro je a techniky pro modelování rizik v malých a středních podnicích. Článek také obsahuje příklad implementace zmíněného konceptu s výsledky shrnutými v závěru.
Abstract in different language: Risk management plays a very broad and important task in the electrical engineering manufacturing area. Many companies try to apply and integrate risk management techniques and tools as a part of the management process. Risk management means applying a systematic approach to assessing and acting on risks in order to ensure that organisational objectives are achieved. Many papers deal with risk management issues in the areas of strategy, operations, finance and information security. The number of papers shows the importance of this topic nowadays. This contribution deals with the modelling of risk in SME companies. The goals of risk modelling are (1) a presentation of selected categories of risks, their impact and assessment; (2) a simulation of various risk scenarios and situations. This paper tries to describe the development of a concept for risk modelling in the SME sector based on the case study of an SME company. The paper presents discussion about constraints and barriers for implementation of risk management and risk modelling in the SME and based on this study describes a concept which covers suitable selected tools and techniques for risk modelling in SME companies. The paper contains an example of implementation of the mentioned concept and the results are summarised in conclusion.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2015)
Číslo 1 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tupa.pdfPlný text610,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.