Title: Vliv projektového vyučování v předmětu Informační a komunikační technologie na žáky středních škol
Authors: Mainz, Denis
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24312
Keywords: projektové vyučování;informační a komunikační technologie jako předmět;žák střední školy;prožívání procesu učení;školní sebepojetí;sociální pozice a role;klíčové kompetence
Keywords in different language: project-based learning;information and communication technology as a subject;high school student;experience of the learning process;school self-concept;social position and role;key competencies
Abstract: Příprava žáků na výkon budoucího povolání v technicky orientovaných profesích je jednou z hlavních výchovně-vzdělávacích strategií středních odborných a průmyslových škol či učilišť. Úspěch absolventů technicky zaměřených škol na trhu práce zároveň často ovlivňuje úroveň osvojených kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Na vzdělávání žáků těchto škol v uvedené oblasti se úzce váže výběr vyučovacích metod, které by měly co nejvíce korespondovat s aktuálními potřebami praxe. Za vyučovací metodu, která umožňuje řešit komplexní praktické problémy spojené s životní realitou, bývá v pedagogické literatuře často považována projektová výuka. Mnohem méně je však zmiňován vliv této vyučovací metody aplikované v předmětu Informační a komunikační technologie v souvislosti s prožíváním procesu učení, sebepojetím školní úspěšnosti žáka, s jeho sociální pozicí a rolí a vlivem na rozvoj klíčových kompetencí. Mapování těchto vlivů je zároveň nosným tématem této práce. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým východiskům a současnému stavu řešené problematiky. Obsahují především principy projektového vyučování, současný stav řešené problematiky, která zároveň sumarizuje poznatky z oblasti pedagogiky, pedagogické psychologie, a didaktiky vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie. Z teoretických východisek jsou následně vyvozeny hlavní cíle disertační práce, položeny výzkumné otázky a definovány výzkumné hypotézy. Klíčovou kapitolu práce představuje výzkumná část rozdělená na přípravnou a realizační fázi výzkumu. Zde jsou nejprve uvedeny podmínky realizovaných pedagogických experimentů, popisy výzkumného vzorku, učiva a realizovaných projektů, použité metody sběru dat, návrh a organizace výzkumu. Část zahrnující realizační fázi výzkumu podrobně popisuje práci s daty s ohledem na požadavky použitých výzkumných nástrojů a na základě aplikovaných postupů vyhodnocení detailně presentuje dosažené výsledky. Závěr přináší celkové zhodnocení výsledků výzkumu s vyplývajícími doporučeními do učitelské praxe.
Abstract in different language: Preparation of students for their future profession in a technically oriented jobs is one of the main strategies of educational secondary vocational and technically oriented schools and apprentice centers. The success of graduates from technical schools focused on the labor market also often affects the level of acquired competencies in the fields of information and communication technologies. On the education of students in these schools in mentioned area are closely linked the choice of teaching methods, which should correspond to the most current needs of practice. For a teaching method that allows you to solve complex practical problems associated with the reality of life, usually in the pedagogical literature often considered project-based learning. Much less is mentioned effect of this teaching method applied in the subject of Information and Communication Technologies in connection with experiencing of the learning process, self-concept of school student success, with his social position and role and influence on the development of key competencies. Mapping of these effects is also the main topic of this dissertation. Introductory chapters are devoted to theoretical bases and the current status of solved problems. They are mainly contained principles of project-based learning , the current state of the topic, which also summarizes findings from the educational area, pedagogical-psychological area, and didactic teaching subject Information and Communication Technologies. From the theoretical bases are deduced main targets of this dissertation, asked of research questions and defined the research hypotheses. A key chapter of the dissertation is the research part, which is divided into the preparatory and implementation phases of research. First are presented the conditions implemented pedagogical experiments, research sample descriptions, curriculum and implemented projects, methods of data collection, design and research organization. Part of the implementation phase involving the research describes in detail the work with data with regard to the requirements applied research tools and techniques applied on the basis of a detailed evaluation presents the results. The conclusion brings an overall assessment of the research results with the arising recommendations into teaching practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace-Denis Mainz.pdfPlný text práce7,12 MBAdobe PDFView/Open
Mainz oponent 1290.pdfPosudek vedoucího práce904,39 kBAdobe PDFView/Open
Mainz oponent289.pdfPosudek oponenta práce778,12 kBAdobe PDFView/Open
Mainz protokol292.pdfPrůběh obhajoby práce326,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.