Title: Výukový experiment k myšlenkovým dovednostem studentů vysokých škol a role proto-filosofické výuky pro kulturu jejich myšlení
Other Titles: Experiment in teaching of thought skills of university students and a role of proto-philosophical education for a culture of their thinking
Authors: Murgaš, Jaromír
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 154-179.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29454
ISSN: 1211-8109
Keywords: experimentální výuka;kritické myšlení;filosofická propedeutika;proto-filosofie;didaktika filosofie;problémová filosofická úloha;kultura myšlení
Keywords in different language: experimental learning;critical thinking;philosophical propedeutics;proto-philosophy;didactic of philosophy;philosophical problematic task;culture of thinking
Abstract: Pedagogický experiment, který popisuji v tomto textu a jehož dílčí, ale poměrně signifikantní výsledky předkládám, odkryl celou řadou problémů s tím, jak si studenti poradí s filosofickým příkladem (resp. „sofismatem ) i jen na jednoduché úrovni. Zadání podat důkaz mínění, zda „má cihla vnitřek? a studentským řešením problémové úlohy je věnována první část článku. Druhá část článku explikuje některé filosoficko-didakticko- -metodické momenty práce učitele v analogických případech. Poslední část předkládá na základě výsledků experimentu námět a motivaci k všeobecné „proto-filosofické výuce ke zvýšení kultury myšlení, resp. filosofické propedeutice pro kritické a filosofické myšlení na vysokých školách.
Abstract in different language: A pedagogical experiment, which I describe in this text and whose partial yet considerably significant outcomes I present, revealed a number of problems considering how students are able to deal with a philosophical example (or rather a sophism), though at a simple level. The first part of the article focuses on the task which was to prove or disprove that “a brick has an inside” and students’ solutions to the “problematic task”. Some philosophical-didactic-methodological moments of the work of teacher in analogical cases are explicated in the second part of the article. Based on research outcomes, the last part of the article offers a topic for and motivation to a general proto-philosophical education and rise of culture of thinking, or rather philosophical “propedeutics” at universities in favour of critical and philosophical thinking.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Články / Articles (KFI)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murgas.pdfPlný text238,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.