Title: Boundary concentration phenomena for the higher-dimensional Keller–Segel system
Other Titles: Jev hraniční koncentrace pro vyšší-dimenzionální systém Keller-Segel
Authors: Agudelo Rico, Oscar Iván
Pistoia, Angela
Issue Date: 2016
Publisher: Springer
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-84994021870
http://hdl.handle.net/11025/30438
ISSN: 0944-2669
Keywords: anizotropní Robin funkce;ohraničující soustředění;chemotaktické lákadlo;teorie stupeň;systém Keller-Segel;Lyapunov-Schmidt reduction;Keller-Segel systém;chemotaktické lákadlo;anizotropní Robin Function;soustředění hranice
Keywords in different language: anisotropic Robin Function;boundary concentration;chemotactic attractant;degree theory;Keller–Segel system;Lyapunov-Schmidt reduction;Keller–Segel system;chemotactic attractant;anisotropic Robin Function;boundary concentration
Abstract: Studujeme existenci ustálených stavů v systému Keller-Segel s lineární funkcí chemotaktické citlivosti na hladké ohraničené oblasti v RN, N?3, mající otočnou souměrnost. Najdeme tři různé typy chemotaktické koncentrace,které se shlukují kolem vhodných (N-2)-dimenzionálních minimálních podvariant na hranici oblasti. Odpovídající hustota buněčné formy slizu vykazuje v limitu jedno nebo více Diracových opatření podporovaných na těchto okrajových podvariant.
Abstract in different language: We study the existence of steady states to the Keller–Segel system with linear chemotactical sensitivity function on a smooth bounded domain in RN,N≥3, having rotational symmetry. We find three different types of chemoattractant concentration which concentrate along suitable (N−2)-dimensional minimal submanifolds of the boundary. The corresponding density of the cellular slime molds exhibit in the limit one or more Dirac measures supported on those boundary submanifolds.
Rights: © Springer
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
agupist-KellerSegel 2016.pdf532,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD