Title: Aktuální přístupy ve výuce reálií: (na příkladu reálií Ruska)
Authors: Pešková, Michaela
Citation: PEŠKOVÁ, Michaela. Aktuální přístupy ve výuce reálií (na příkladu reálií Ruska). Cizí jazyky, 2016, roč. 59, č. 3, s. 38-44. ISSN 1210-0811.
Issue Date: 2016
Publisher: SPN
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30761
ISSN: 1210-0811
Keywords: mezikulturní lingvodidaktika;interkulturní komunikativní kompetence;cizojazyčné reálie;ruština
Keywords in different language: intercultural linguodidactics;intercultural communicative competence;foreign language facts;Russian
Abstract: Článek popisuje zpracování aktuálních přístupů ve výuce reálií při inovaci učebního portálu www.ruskerealie.zcu.cz. Analyzuje a v návrzích konkrétních lingvodidaktických úloh demonstruje překonání kognitivního modelu výuky reálií coby souhrnu faktů a směřování k rozvoji interkulturní komunikativní kompetence. Vystihuje posuny důrazu od znalostí k dovednostem a postojům, od deskripce k interpretaci, od konceptu Big-C Culture k small-c culture. Pojmenovává některá specifika ve výuce interkulturní dimenze v cizojazyčném vyučování pro ruský jazyk.
Abstract in different language: This essay The Processing of Current Approaches in Teaching of Russian Facts describes the innovation of the learning portal www.ruskerealie.zcu.cz. It analyzes and, in proposals of specific linguodidactic tasks, demonstrates the overcome of the cognitive model of teaching culture as a summary of the facts and the direction to the development of the intercultural communicative competence. The essay captures shifts of the emphasis from knowledge to skills and attitudes, from a description to an interpretation, from the concept of Big-C Culture to small-c culture. It identifies some of the specifics in teaching of the intercultural dimension in the foreign language teaching of Russian language.
Rights: © SPN
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Realie-cizi-jazyky.docPlný text73 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.