Title: Magnetic Compton profiles of disordered Fe 0.5 Ni 0.5 and ordered FeNi alloys
Other Titles: Magnetické komptonové profily Fe0,5Ni0,5 a FeNi slitin
Authors: Benea, Diana
Minár, Jan
Ebert, Hubert
Chioncel, Liviu
Citation: BENEA, D., MINÁR, J., EBERT, H., CHIONCEL, L. Magnetic Compton profiles of disordered Fe 0.5 Ni 0.5 and ordered FeNi alloys. Physical Review B, 2018, roč. 97, č. 14. ISSN 2469-9950
Issue Date: 2018
Publisher: American Physical Society
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85045441140
http://hdl.handle.net/11025/30850
ISSN: 2469-9950
Keywords: Kompronový profil, KKR, DMFT
Keywords in different language: Compton profile, KKR, DMFT
Abstract: Studujeme magnetický Comptonův profil (MCP) nesourodého Fe 0,5 Ni 0,5 a diskutujeme souhru mezi strukturální poruchou a elektronickými korelacemi. Soudržná aproximace potenciálu je použita k modelování substituční poruchy v rámci aproximace jednoho místa, zatímco místní elektronické korelace jsou zachyceny dynamickou teorií středních polí. Srovnání s experimentálními daty ukazuje omezení lokální aproximace hustoty spin v oblasti s nízkou hybností, kde to ukazujeme lokální, ale dynamické korelace jsou experimentální spektra výborně popsány. Dále nás ukážeme, že používáme lokální aproximace hustoty spin-u není vidět žádný významný rozdíl mezi MCP spektrami neuspořádaného Fe 0,5 Ni 0,5 a hypotetickou slitinu FeNi se strukturou CuAu L1 0. Pouze zahrnutím elektronické korelace, spektra se výrazně oddělí, od druhé hranice zóny Brillouin až k nulové momente. Rozdíl mezi MCP spektrami objednaných a neuspořádaných slitin je diskutován také v podmínkách rozklad atomového typu. Nakonec na základě předložených výpočtů předpovídáme tvar profilu MCP pro uspořádanou slitinu FeNi ve směru [111].
Abstract in different language: WestudythemagneticComptonprofile(MCP)ofthedisorderedFe0.5Ni0.5 andoftheorderedFeNialloysand discusstheinterplaybetweenstructuraldisorderandelectroniccorrelations.Thecoherentpotentialapproximation is employed to model the substitutional disorder within the single-site approximation, while local electronic correlations are captured with the dynamical mean field theory. Comparison with the experimental data reveals the limitation of local spin-density approximation in the low momentum region, where we show that including local but dynamic correlations the experimental spectra is excellently described. We further show that using local spin-density approximation no significant difference is seen between the MCP spectra of the disordered Fe0.5Ni0.5 andahypotheticalFeNialloyhavingtheorderedCuAuL10 structure.Onlybyincludingtheelectronic correlations, the spectra significantly separate, from the second Brillouin zone boundary down to zero momenta. The difference between the MCP spectra of ordered and disordered alloys is discussed also in terms of the atomic-typedecompositions.FinallybasedonthepresentedcalculationswepredicttheshapeoftheMCPprofile for the ordered FeNi alloy along the [111] direction.
Rights: © American Physical Society
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DMEC18_FeNi_Benea_benea2018.pdf553,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD