Title: Soubor kovových artefaktů ze zaniklých středověkých vsí Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí
Other Titles: An assemblage of metal artefacts from the deserted medieval villages of Prochod and Žďár in the Velechvín forest district
Authors: Čapek, Ladislav
Citation: ČAPEK, L. Soubor kovových artefaktů ze zaniklých středověkých vsí Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2018, roč. Neuveden, č. 31, s. 279-317. ISSN 0231-8237.
Issue Date: 2018
Publisher: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30933
ISSN: 0231-8237
Keywords: Jižní Čechy;zaniklá středověká vesnice;detektorový průzkum;kovové artefakty;vrcholný středověk
Keywords in different language: South Bohemia;deserted medieval village;metal detector survey;metal artefacts;High Middle Age
Abstract: Příspěvek seznamuje s rozborem železných a kovových artefaktů získaných během detektorového průzkumu v roce 2011 a souboru předaného amatérským hledačem kovů ze dvou zaniklých středověkých vsí Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí. Předměty byly zhodnoceny s ohledem na jejich typologické a funkční zařazení do příslušných skupin. Ve srovnání se soubory železných a kovových artefaktů ze systematicky zkoumaných zaniklých středověkých vsí v Čechách a na Moravě a dalších lokalit z jižních Čech je řešena otázka chronologie a způsob využití předmětů v soudobé živé kultuře. Sledována je i otázka distribuce a nálezový kontext předmětů, vzhledem ke zjištěným reliéfním tvarům dokumentovaným prostřednictvím geodeticko-topografického průzkumu.
Abstract in different language: The paper deals with analysis of iron and metal artefacts recovered under the supervision of the author during a metal detector survey in 2011 and assemblages handed over by an amateur ‘treasure hunter’ originating from two deserted medieval villages, Prochod and Žďár, in the Velechvín forest district. The objects were evaluated with regard to their typological and functional classification into relevant groups. Compared to assemblages of iron and metal artefacts from systematically investigated DMVs in Bohemia and Moravia and other sites in South Bohemia, the issue of chronology and the way of using objects in contemporary living culture are addressed. The question of distribution and the context of the objects are also dealt with, in context of relief formations documented through geodetic-topographic survey.
Rights: Plný text není přístupný.
© Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Čapek_článek AVJČ.pdf6,58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD