Title: Deterministic and probabilistic fatigue life calculations of a damaged welded joint in the construction of the trolleybus rear axle
Other Titles: Deterministické a pravděpodobnostní výpočty únavové životnosti poškozeného svařovaného spoje v konstrukci trolejbusové zadní nápravy
Authors: Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Citation: KEPKA, M. Deterministic and probabilistic fatigue life calculations of a damaged welded joint in the construction of the trolleybus rear axle. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2018, roč. 93, č. NOV 2018, s. 257-267. ISSN 1350-6307.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30940
ISSN: 1350-6307
Keywords: Návrh a strukturální posouzení;svařovaný uzel;únavová porucha;provozní zatížení;výpočetní predikce provozní únavové životnosti;distribuční funkce únavové životnosti;nCode
Keywords in different language: Design and structural assessment;Welded joint;Fatigue failure;Service load;Computational prediction of service fatigue life;Fatigue life distribution function;nCode
Abstract: U trolejbusů v provozu se často objevovaly únavové trhliny ve svařovaných konstrukčních detailech v mostu zadní nápravy. Dostatečně reprezentativní napěťové historie namáhání pro kritický průřez této části byl získán měřením během jízdy s prázdnými i plně zatíženými vozidly. Únavové charakteristiky kritického místa musely být stanoveny odhadem. Tato informace byla použita jako základ pro parametrické výpočty únavové životnosti. Hlavním účelem těchto výpočtů bylo zjistit, zda tyto provozní poruchy mohly být předvídány (a předcházeny) během fáze návrhu a jaká byla jejich hlavní příčina. Toto šetření dále ověřilo proveditelnost ověření životnosti konstrukčních detailů pomocí distribuční funkce únavové životnosti. Článek je rozšířením příspěvku zveřejněného na 2. mezinárodní konferenci International Conference on Structural Integrity, ICSI 2017, 4. - 7. září 2017, Funchal, Madeira, Portugalsko.
Abstract in different language: In trolleybuses in service, fatigue cracks were frequently encountered in a welded structural detail in their rear axle housing. Sufficiently representative stress-time histories for the critical cross section through this part were obtained by measurement during rides with empty as well as fully-loaded vehicles. The fatigue characteristics of the critical location had to be established by estimation. This information was used as the basis for parametric calculations of fatigue life. The main purpose of these calculations was to ascertain whether these in-service failures could have been predicted (and prevented) during the design stage, and what their main cause had been. Furthermore, this investigation explored the feasibility of verifying this structural detail's service life using the fatigue life distribution function. The paper is expanded work published at the 2nd International Conference on Structural Integrity, ICSI 2017, 4-7 September 2017, Funchal, Madeira, Portugal [1].
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (RICE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD