Title: Vliv řezných podmínek při broušení nástrojové oceli VACO 180 na zatížení a opotřebení brousicího kotouče
Other Titles: Influence of Cutting Conditions on Load and Wear of Grinding Wheel when Grinding tool Steel VACO 180
Authors: Farský, Jindřich
Bakša, Tomáš
Zetek, Miroslav
Adámek, Pavel
Citation: FARSKÝ, J., BAKŠA, T., ZETEK, M., ADÁMEK, P. Vliv řezných podmínek při broušení nástrojové oceli VACO 180 na zatížení a opotřebení brousicího kotouče. Strojírenská technologie, 2018, roč. 23, č. 2, s. 70-74. ISSN 1211-4162.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30943
ISSN: 1211-4162
Keywords: Broušení;síla;zatížení;řezné podmínky;opotřebení;nástrojová ocel
Keywords in different language: Grinding;Force;Load;Cutting Conditions;Wear;Tool Steel
Abstract: Tento příspěvek se zabývá vyhodnocením průběhu sil vznikajících při procesu broušení a velikosti opotřebení brousících kotoučů při změně řezných podmínek. Opotřebení kotouče a velikost brusných sil jsou nejvíce ovlivněny řeznou rychlostí a hloubkou řezu. Z tohoto důvodu jsou tyto dva parametry vybrány pro experimenty. Navržené řezné parametry jsou testovány na dvou brousicích kotoučích, které jsou z SiC brusiva v keramickém pojivu. Liší se však svojí zrnitostí, tvrdostí a pórovitostí. Experiment je proveden technologií rovinného broušení plochy o délce 540 mm při použití technologické kapaliny. Kdy je zaznamenáváno zatížení vřetene z kterého se následně vypočítává brusná síla. Opotřebení brousícího kotouče je vyhodnocováno pomocí skenů profilů kotoučů. Závěr tohoto příspěvku je zaměřen na vyhodnocení provedených experimentů a jejich porovnání mezi sebou.
Abstract in different language: This article deals with the evaluation of the size of the forces generated by the process of grinding and the size of wear on the grinding wheels when the cutting conditions are changed. Cutting speed and depth of cut most influence the wear of the grinding wheels and size of the forces. Therefore, these two parameters are selected for the investigation. The proposed cutting parameters are tested on two grinding wheels made from SiC abrasive grains connected by a ceramic binder. The differences between them are in grain size, hardness and porosity. The experiment was done using surface grinding on the planar surface over a length of 540 mm using cooling fluid. During the experiment the spindle load was measured, from which is calculated the size of the grinding forces. The wear on the grinding wheels was evaluated from scans of the grinding wheels. The conclusion of this article deals with an evaluation and comparison of the experiments.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (RICE)
Články / Articles (RICE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD