Title: Obrobitelnost konvenčního Inconelu 718 vs. 3D tištěného metodou DMLS při vrtání
Other Titles: Machinability of the Inconel 718 produced by conventional and additive manufacturing technology when drilling
Authors: Zetek, Miroslav
Zetková, Ivana
Kučerová, Ludmila
Kepka, Miloslav
Šimeček, Jiří
Černý, Ivo
Kec, Jan
Citation: ZETEK, M., ZETKOVÁ KUČEROVÁ, L., KEPKA, M., ŠIMEČEK, J., ČERNÝ, I., KEC, J. Obrobitelnost konvenčního Inconelu 718 vs. 3D tištěného metodou DMLS při vrtání. Strojírenská technologie, 2018, roč. 23, č. 2, s. 118-123. ISSN 1211-4162.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30944
ISSN: 1211-4162
Keywords: Aditivní technologie;obrobitelnost;Inconel 718;vrtání
Keywords in different language: Additive manufacturing;machinability;Inconel 718;drilling
Abstract: Obrobitelnost je technologická charakteristika vyjadřující souhrnný vliv fyzikálních, mechanických a chemických vlastností obráběného materiálu na průběh a na ekonomické resp. kvalitativní výsledky procesu řezání. Je možné ji hodnotit z pohledu kvalitativního, ekonomického anebo technologického. Obecně však platí, že obrobitelnost Inconelu 718 je velmi špatná z pohledu většiny hodnotících parametrů. Toto tvrzení vychází jak z vlastních, tak i zahraničních studií při použití konvenčního materiálu. Nyní se však otvírá otázka, jakou obrobitelnost má 3D tištěný materiál. Stejně tomu tak je i v otázce mechanických vlastností a dalších ve srovnání s konvenčním materiálem. Hlavní rozdíl, který může ovlivnit výsledné vlastnosti je především rozdílná struktura materiálu, která je vytvořena postupným svařováním rovnoměrných vrstev kovového prášku, jehož vstupní tvar je tvořen rozdílnými průměry kuliček Inconelu 718. Díky tomu struktura tištěného Inconelu není tvořena zrny tuhého roztoku s velkým množstvím dvojčatových pásů a občasným výskytem částic ostrohranných částic Ti, ale mikrostruktura je tvořena protaženými zrny tuhého roztoku, kde v hraničních oblastech zrn se vyskytují ještě další, velmi jemné fáze s jehlicovitou morfologií, které místy přechází do souvislého tenkého filmu. Obdobně umístěné fáze s podobnou morfologií byly již v publikovaných pracích identifikovány jako γ ´, γ´´ a Lavesovy faze. To je důvodem, proč studie se touto problematiku zabývá. Experiment je založen na technologii vrtání, kde hlavními sledovanými parametry je především kvalita obrobeného povrchu a opotřebení nástroje.
Abstract in different language: Machinability is a technological characteristic expressing the aggregate influence of the physical, mechanical and chemical properties of the machined material on the course and on the economic or respectively, qualitative results of the cutting process. It can be evaluated as a qualitative, economic or technological point of view. In case of Inconel 718 alloy, the machinability is very poor from the perspective of most of the evaluated parameters. This assertion is predicted on own and foreign studies using conventional material. Now the question arises about the workability of 3D printed material as the same of mechanical properties and others compared to conventional materials. The main differneces which can influence final properties is material structure. In case of 3D printing the final product is sintered layer by layer of the metal powder and it create the different material structure in lateral and vertical direction. Thus, the structure of the printed Inconel is not formed by solids grains with a large number of twin- and the occasional occurrence of Ti particle particles, but the microstructure is formed by stretched grains of solid solution, where there are still other, very fine phases with needle-like morphology in the border regions of the grains, which eventually pass into a continuous thin film. Similarly located phases with similar morphology were already identified in the published works as γ ', γ' 'and Laves' phases. This is why the study is focused on this very important issue. The experiment is based on drilling technology, and for the evaluation the quality of machined surface and cutting tool wear were used.
Rights: © Univerzita J. E. Purkyně
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Appears in Collections:Články / Articles (RICE)
Články / Articles (KTO)
Články / Articles (KMM)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD