Title: Geometrická přesnost obecné tvarové plochy po broušení na 5-ti osé brusce při změně řezných podmínek
Other Titles: Geometrical accuracy of complex shape surface after grinding on 5-axis grinder when changing the grinding conditions
Authors: Farský, Jindřich
Zetek, Miroslav
Bakša, Tomáš
Adámek, Pavel
Citation: FARSKÝ, J., ZETEK, M., BAKŠA, T., ADÁMEK, P. Geometrická přesnost obecné tvarové plochy po broušení na 5-ti osé brusce při změně řezných podmínek. Strojírenská technologie, 2018, roč. 23, č. 2, s. 65-69. ISSN 1211-4162.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30945
ISSN: 1211-4162
Keywords: Broušení;Integrita povrchu;Geometrická přesnost;Řezné podmínky;Obecná tvarová plocha
Keywords in different language: Grinding;Surface Integrity;Geometrical Accuracy;Grinding Conditions;Complex Shape
Abstract: Tato práce se zabývá porovnáním získaných hodnot geometrických přesností na obecné tvarové ploše po broušení na 5-ti osé nástrojařské brusce, získané po změně řezných podmínek. Experiment je navržen tak, aby obsahoval ty vstupní parametry, které ovlivňují nejvíce brusný proces. Mezi tyto vstupní parametry experimentu jsou zařazeny proměnné jako řezná rychlost brusného kotouče, posuvová rychlost, axiální posuv a vyklopení vřetene. Pro tento experiment je vybrána vnější obalová plocha stehenního kolenního implantátu jako představitel obecné tvarové plochy. Tato tvarová plocha je broušena rádiusovým CBN brusným kotoučem za použití technologické kapaliny. Závěrem tohoto článku je porovnání dosažených výsledků mezi sebou a stanovení velikosti závislosti vstupních parametrů na geometrické přesnosti povrchu a její vliv na drsnost.
Abstract in different language: This work deals with the comparison of the acquired geometric accuracy of values on the complex-shaped surface after grinding on the 5-axis grinding machine when changing the cutting conditions. The experiment is designed to include those input parameters that affect the abrasive process the most. For experiment is selected the variables as the cutting (grinding) speed, feed rate, axial rate and tilt the spindle. As a representative of complex-shape surface was selected the femoral part of knee implant which was grinding. This complex-shape surface was grinding by a radial CBN grinding wheel using a process liquid. The conclusion of this work was comparing the achieved results between themselves and determined of size of the dependence of the input parameters on the geometrical accuracy of the surface and its effect on the roughness.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (RICE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD