Title: Risk Management in the Field of Prevention of Healthcare Associated Urinary Tract Infections in the Context of Nursing Care
Other Titles: Řízení rizik v oblasti prevence močových infekcí spojených se zdravotní péčí z pohledu ošetřovatelství
Authors: Krocová, Jitka
Prokešová, Radka
Citation: KROCOVÁ, J., PROKEŠOVÁ, R. Risk Management in the Field of Prevention of Healthcare Associated Urinary Tract Infections in the Context of Nursing Care. Zdravotnické štúdie, 2018, roč. X., č. 2, 2018, s. 64-71. ISSN 1337-723X.
Issue Date: 2018
Publisher: Katolícká univerzita v Ružumberoku
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31187
ISSN: 1337-723X
Keywords: Riziko. Ošetřovatelská péče. Infekce. Močové cesty. Prevence.
Keywords in different language: Risk. Nursing care. Infection. Urinary tract. Prevention.
Abstract: Abstrakt Infekce močových cest tvoří zhruba třetinu infekcí spojených se zdravotní péčí (Healthcare-associated Infections–HAI). Vznikají nejčastěji v souvislosti se zavedeným močovým katetrem. V článku se zaměříme na aspekty prevence infekcí močových cest spojených se zdravotní péčí (Catheter Associated Urinary Tract Infection – CAUTI) z pohledu ošetřovatelství. Cílem je dále prezentovat výsledky šetření prováděného prostřednictvím auditů ošetřovatelské péče o pacienta se zavedeným močovým katetrem. Materiál a metodika: metodou šetření bylo zpracování dat z auditů péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katetrem. Audity proběhly na odděleních lůžkové dlouhodobé péče, celkem bylo provedeno 71 auditů. Šetření probíhalo od března do května 2018. Výsledky: kvantitativní analýzou dat z auditů jsme vyhodnotili naplňování standardu ošetřovatelské péče o pacienta se zavedeným močovým katetrem u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. Závěr: z výsledků šetření vyplynula doporučení pro konkrétní oddělení týkající se vedení dokumentace, přehodnocování indikací ke katetrizaci močového měchýře a zmíněny byly i možnosti změny používaných typů katetrů a sběrných sáčků. Šetření ukázalo nedostatky v péči o sběrné systémy.
Abstract in different language: Urinary tract infections account for about one-third of healthcare-associated infections (HAI). They most frequently occur in connection with an inserted urinary catheter. In this paper we focus on the prevention aspects of Catheter Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) from a nursing point of view. The aim is also to present the results of a survey carried out through nursing care audits of a patient with an established urinary catheter. Material and methodology: The survey method was data processing from audits focused on care of patient’s with an inserted permanent urinary catheter. Audits were carried out in long-term care departments, 71 audits were performed in total. The research took place from March to May 2018. Results: By quantitative analysis of audit data, we evaluated the fulfilment of the nursing care standard for a patient with an inserted urinary catheter at a particular healthcare provider. Conclusion: the survey results revealed recommendations for a particular department concerning documentation management, a reassessment of indications for bladder catheterisation, and possibilities of change in catheter types and collection bags used. The survey has shown deficiencies in the care of collecting systems.
Rights: Plný text není přístupný.
© Katolícká univerzita v Ružumberoku
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
zš_02_2018.pdf8,12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD