Title: Vícegenerační řízení na pracovišti: Vliv na personální procesy
Other Titles: Multigenerational Management in the Workplace: Impact nn Human Resources Processes
Authors: Kutlák, Jiří
Citation: KUTLÁK, J. Vícegenerační řízení na pracovišti: Vliv na personální procesy. Trendy v podnikání, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 84-95. ISSN 1805-0603.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31188
ISSN: 1805-0603
Keywords: Generace;Management;Lidské zdroje;Generační rozdíly;Demografie development
Keywords in different language: Generation;Management;Human resources;Generation differences;Demographic development
Abstract: Personální procesy patří k hlavním činnostem každého podniku. Ve spojení s rozmanitostí generací, která je v současné době na českém trhu práce (Baby Boomers, X, Y a Z), je nutné přizpůsobit personální aktivity a vedení mnoha různých pracovních skupin, pro zajištění optimálního provozu společnosti. Cílem práce je analýza demografického trendu vývoje generací v České republice. Současně jsou podrobně analyzovány jednotlivé generace – popisující charakteristiky, které korelují s podnikovou praxí společnosti a ovlivňují ji. Na základě těchto údajů jsou vyhodnocovány jednotlivé pracovní procesy, zaměřené na možné nástrahy multigeneračního řízení procesů. Jedná se o proces přijímání a výběru zaměstnanců, jejich adaptaci, rozvoj a vzdělávání, odměňování a motivaci a proces vnitřní komunikace.
Abstract in different language: Human resources processes belong to the core business of each enterprise. In conjunction with the diversity of generations that are currently on the Czech labour market (Baby Boomers, X, Y and Z), it is necessary to adapt the personnel activities and the management of many different working groups to ensure the optimum running of the company. This paper is aimed at analyzing the demographic trend of the development of generations in the Czech Republic. At the same time, individual generations are analyzed in detail, describing the characteristics that correlate with the company practice and thus influence it. On the basis of these data, the individual work processes are evaluated, focusing on possible pitfalls of multigenerational management of the processes. These are the processes of recruitment and selection of employees, their adaptation, development and education, remuneration and motivation, and the process of internal communication.
Rights: © Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
10_Kutlak.pdf310,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD