Title: Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie
Other Titles: Rationalization for the Modification of Chemical Experiments for Future Chemistry Teachers
Authors: Richtr, Václav
Novák, Lukáš
Citation: RICHTR, V., NOVÁK, L. Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2019, roč. 28, č. 1, s. 10-16. ISSN 1210-3349.
Issue Date: 2019
Publisher: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33749
ISSN: 1210-3349
Keywords: modifikace;improvizace;racionalizace;reálný experiment
Keywords in different language: modification;improvisation;rationalization;real experiment
Abstract: Příspěvek je zaměřen na možnosti modifikací časově i materiálně náročnějších experimentů pro výukové účely. Cílem je komplexní využití experimentu pro demonstraci či procvičení více principů a technik současně s maximálním omezením nežádoucích jevů původního experimentu. V úvodní části příspěvku jsou uvedeny základní pojmy. Význam improvizace a modifikace je vysvětlen na příkladu úpravy laboratorních kahanů původně konstruovaných pro svítiplyn. Princip úpravy těchto kahanů pro využití zemního plynu jako paliva spočívá v zúžení trysky pro průchod plynu. Jako příklad racionalizačních postupů vhodných pro různé stupně vzdělávání je využita příprava ethynu rozkladem karbidu vápníku vodou ve speciálně navržené jednoduché aparatuře. Navržené řešení umožňuje sledování základních vlastností vznikajícího ethynu za zcela bezpečných podmínek. Druhým příkladem je modifikace oxidace alkoholů katalyzované kovovou platinou. V uvedeném provedení se jedná o úpravu, která umožňuje pozorování oscilačního průběhu reakce. Úprava je původně navržena pro oxidaci methanolu, ale při poněkud změněných podmínkách umožňuje i oscilační průběh oxidace ethanolu. Oscilační reakce je rozfázována takto: 1. zahájení reakce vložením předehřáté platinové spirály do baňky nad hladinu alkoholu 2. vytlačení části vzdušného kyslíku vznikajícím aldehydem a snížení rychlosti probíhající oxidace 3. příliv čerstvého vzduchu do chladnoucí baňky a oživení reakce.
Abstract in different language: This paper focuses on the possible modifications of time-consuming and materially demanding experiments for teaching purposes. The aim is the complex utilization of experiments for demonstrative purposes, putting to an effect several principles and techniques, while best limiting the undesirable side effects observed in the original experiments. In the opening part of this paper the fundamental concepts are introduced. The significance of improvisations and modifications is illustrated with an example of the modification of burners which were originally designed for coal gas. The principle of these modifications lies in constriction of the gas nozzle for the purpose of using natural gas instead. As an example of the rationalized modification, suitable for sundry levels of education, is introduced the ethyne preparation as the hydrolysis of calcium carbide in the specially designed simple apparatus. Suggested modification enables to monitor basic properties of emerging ethyne, while securing conditions out of danger. A modification of the platinum catalyzed oxidation of alco¬hols is the second example. The mentioned embodiment enables monitoring of an oscillatory reaction. The modification is originally suggested for methanol oxidation, but it can be used also for ethanol oxidation when conditions are changed a little. The oscillatory reaction is divided into three phases: 1. reaction initiation by putting preheated platinum spiral into a flask above the alcohol surface, 2. supplanting some air oxygen by an emerging aldehyde and slowing the processing reaction, 3. fresh air influx into the cooling flask to start reaction again.
Rights: © Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Appears in Collections:Články / Articles (KCE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BiCheZ_2019_1_Richtr.pdf151,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD