Title: Úvod do dějin každodennosti vojenské vrstvy předmoderního Japonska
Other Titles: The introduction to the every-day life of the military class of premodern Japan
Authors: Kodet, Roman
Citation: KODET, R. Úvod do dějin každodennosti vojenské vrstvy předmoderního Japonska. Historický obzor, 2018, roč. 29, č. 11/12, s. 260-268. ISSN 1210-6097.
Issue Date: 2018
Publisher: Nakladatelství Aleš Skřivan ml.
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33795
ISSN: 1210-6097
Keywords: Japonsko;předmoderní dějiny;samurajové;kultura;umění;období Edo
Keywords in different language: Japan;Premodern Period;Samurai;Culture;Art;Edo Period
Abstract: Vojenská třída předmoderního Japonska (samurajové) vytvořila v 17. století bohatou městskou kulturu. V té době vznikla velká hradní města, která změnila každodenní život japonských válečníků. Samuraj se transformoval z venkovské šlechty v obyvatele měst. Díky této přeměně se změnil jejich každodenní život. Vyvinuly se nové způsoby bydlení, zábavy a umění. Období Edo bylo tak érou vzkvétající kultury a umění. Článek se zabývá životem vrstvy válečníků v předmoderním Japonsku. Zaměřuje se na otázky jejich každodenních činností, volného času, životní úrovně a zábavy. Cílem je vytvořit přehled o životě samuraje se záměrem podpořit další výzkum tohoto tématu v České republice.
Abstract in different language: The military class of pre-modern Japan – samurai – created a rich urban culture in the 17th century. Huge castle cities were established in that time, which changed the everyday life of Japanese warriors. From the land-nobility, samurai became the inhabitants of cities. Due to this change, their daily life altered. They developed new ways of housing, amusement and art. The Edo Period was thus an era of flourishing culture and arts. This article deals with the question of life of the warrior class in premodern Japan. It focuses on the questions of everyday activities, free time, standard of living and entertainment of the samurai. Its goal is to create an overview of the life of samurai in order to promote further research of this topic in Czech Republic.
Rights: Plný text není přístupný.
© Nakladatelství Aleš Skřivan ml.
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc02048020190314104445.pdf6,44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD