Title: "Let the name be heard": Bulgarian Karakachan naming strategies and their spatial aspects
Other Titles: "Ať je jméno slyšet": Strategie pojmenování u Bulharských Karakačanů a jejich prostorový aspekt
Authors: Fatková, Gabriela
Citation: FATKOVÁ, G. "Let the name be heard": Bulgarian Karakachan naming strategies and their spatial aspects. The journal of culture 2, 2018, roč. 7, č. 2, s. 38-46. ISSN 2336-7849.
Issue Date: 2018
Publisher: Ústav etnologie FF UK
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33866
ISSN: 2336-7849
Keywords: pojmenování, Karakačani, Bulharsko, příbuzenství, dům, prostor
Keywords in different language: naming, Karakachans, Bulgaria, kinship, house, space
Abstract: Bulharští Karakačani jsou usedlou skupinou transhumantních pastevců, která v posledních 60 letech prodělala výrazné proměny sociálního a materiálního života. Proměny jejich strategie pojmenování v průběhu 20. století jsou analyzovány na základě databáze obsahující údaje o 700 osobách. Posuny v těchto strategiích jsou zde zasazovány do kontextu probíhajících sociálních změn této nedávno usedlé populace. V kočovném období bylo běžnou strategií navazovat skrze jméno aliance s usedlou populací. Dnes je tato strategie převrstvena tendencí utužovat prostřednictvím pojmenování vazby uvnitř karakačanského společenství a utužovat tak již etablované vazby mezi příbuzenskými jednotkami. Jméno v tomto kontextu slouží nejen jako prostředek navazování vztahů a znak spřízněnosti, ale i jako etnický marker. Studie rozpracovává dynamický vývoj strategií pojmenování v rámci žitého prostoru, který jménu spoluutváření a skrze nejž se manifestují. Právě sledovaný vývoj ukazuje postupné oslabování patrilineárního principu pojmenování a nástup vyrovnanějšího sdílení jmen napříč matriliniemi a patriliniemi.
Abstract in different language: A former transhumant group of Bulgarian Karakachans has undergone significant changes in their social and material life during the last sixty years. Karakachan naming strategies during the 20th century are analyzed on the basis of a detailed database containing data of 700 persons. Shifts in their naming strategies are put in the context of ongoing social change of this quite recently settled population. Former strategic alliances with the sedentary society was replaced by the tendency to thicken the already existing social ties within the manifold interconnected family units. The paper shows the dynamics of Karakachan naming practices and the usage of names as a social and ethnic marker. Important social relationships are signaled by name, and at the same time manifested in lived space. In this concern, the formerly dominant patriarchal principle has been replaced by a more balanced way of sharing names across the matrilateral and patrilateral kin groups.
Rights: © Ústav etnologie FF UK
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fatkova.pdf608,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD