Title: Přírodní prostředí Etiopské vysočiny a jeho predispozice ke svahovým pohybům a říční erozi jako podkladový materiál pro výuku regionální geografie v souvislostech
The natural environment of the Ethiopian Highland and the predisposition to mass movements and fluvial erosion – the source material for teaching of the regional geography with context
Authors: Kusák, Michal
Maca, Vít
Stacke, Václav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2016, č. 1-2, s. 20-30.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2016/clanky/Arnika_2016_1-2_Kusak-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33892
ISSN: 1804-8366
Keywords: Etiopská vysočina;svahové pohyby;eroze;learning;motivation
Keywords in different language: Ethiopian Highland;mass movement;erosion
Abstract: Výuka regionální geografie v souvislostech je zejména pro začínající učitele problematická. V tomto příspěvku přinášíme přehled přírodních fenoménů, které působí na svahové a fluviální systémy v Etiopské vysočině a ukazujeme, jak jejich změny ovlivňují obyvatelstvo a hospodářství. Součástí tohoto příspěvku je ukázka úkolu do výuky regionální geografie Afriky, která je nejčastěji zařazována do 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku SŠ. Etiopská vysočina je území s pestrým geologickým vývojem, tj. opakovaná transgrese a regrese moře, terciérně-kvartérní vulkanismus, výzdvih Etiopské vysočiny (v posledních 30 mil. letech) a rozevírání Etiopského riftu (v posledních 18 mil. letech), které způsobilo vznik zlomů a puklin v geologickém podloží. Díky tektonickému vyzdvižení Etiopské vysočiny došlo k zařezávání vodních toků do starých plošin a k tvorbě hlubokých roklí a kaňonů. Po prozkoumání světové i národní literatury se říční eroze ukazuje jako hlavní činitel formování současného reliéfu – s ohledem na hloubku zaříznutých kaňonů. Nicméně, při podrobnějším pohledu na krajinu, se do jejího vývoje zapojují stále více svahové pohyby (sesuvy či skalní řícení).
Abstract in different language: Teaching of regional geography with context is one of the major issues for geography teachers on the onset of their career. We present the review of natural phenomena that affect slope and fluvial systems in the Ethiopian Highland. We also demonstrate how alterations of these systems affect the life of people in the area. The sample task is part of this paper. The Ethiopian Highland experienced distinct geological events, e.g. repeated sea transgression and regression, Tertiary and Quaternary volcanism, uplift of Ethiopian Highlands (in the last 30 My) and opening of Ethiopian Rift (in the last 18 My), which caused the formation of faults and fractures. As a result of tectonic activity, the Ethiopian plateau was uplifted, which caused the old platforms are cut by a network of deep canyons. Using the review of international and national literature, the fluvial erosion seems to be the leading process in landscape evolution, also considering the depth of several canyons; however, using a more detailed scale the slope processes (e.g. landslides, rock falls) and weathering start to play a more important role.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2016_1-2_Kusak-web.pdfPlný text1,69 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.