Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKohout, Jiří-
dc.contributor.authorMollerová, Marie-
dc.contributor.authorMasopust, Pavel-
dc.contributor.authorFeřt, Lukáš-
dc.date.accessioned2019-07-03T11:20:54Z-
dc.date.available2019-07-03T11:20:54Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationArnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2019, č. 1, s. 1-14.cs
dc.identifier.issn1804-8366-
dc.identifier.urihttps://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_1-1-Kohout-Mollerova-Masopust-Fert-web.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34853-
dc.description.abstractPředkládaná studie představuje komplexní empirický výzkum mající za cíl stanovit kritická místa fyzikálního kurikula v 6. a 7. ročníku základních škol. Opírá se o filozoficko-metodologické zázemí vycházející z hierarchizace fyzikálních konceptů provedené v kontextu instrumentálního realismu a konceptuální fyziky. Aplikovali jsme multikriteriální přístup zahrnující rozbor kurikulárních dokumentů, analýzu dotazníků vyplněných 31 učiteli fyziky, kteří určovali kritická místa s resp. bez uvážení vlivu matematiky, rozbor polostrukturovaných rozhovorů s těmito učiteli, identifikaci úloh z kognitivní oblasti Fyzika mezinárodního srovnávacího šetření TIMSS, jež byly problematické z hlediska podprůměrného výsledku českých žáků a rovněž vyhodnocení výsledků testování žáků realizované Českou školní inspekcí. Na základě syntézy poznatků z jednotlivých oblastí jsme následně vytipovali 6 témat, jež mohou být v úvodní fázi fyzikálního vzdělávání v označena jako kritická (hustota, magnetické pole, elektromagnet, Pascalův zákon, Archimédův zákon a zobrazování čočkami). Následně jsme na základě podrobné analýzy příčin kritičnosti vyvinuli vzdělávací moduly mající za cíl přispět k překonání těchto kritických míst a usnadnit práci s odpovídajícími miskoncepcemi žáků. V této souvislosti jsme rovněž navrhli určité změny v příslušných kurikulárních dokumentech. Věříme, že prezentovaný přístup k tvorbě učebních materiálů může ve svém důsledku přispět ke zvýšení kvality výuky fyziky v prvních letech fyzikálního vzdělávání a že je proto potřebný další výzkum v této oblasti zaměřující se mimo jiné na příklady dobré praxe ze zahraničí.cs
dc.format14 s.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.relation.ispartofseriesArnicacs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.subjectkritická místa kurikulacs
dc.subjectklíčová místa kurikulacs
dc.subjectdidaktika fyzikycs
dc.subjectpolostrukturované rozhovorycs
dc.subjectkonceptuální fyzikacs
dc.subjecthierarchie konceptůcs
dc.subjectmultikriteriální přístupcs
dc.subjectevidence-based designcs
dc.subjectkurikulární dokumentycs
dc.titleStanovení kritických míst ve výuce fyziky na ZŠ na základě multikriteriálního přístupu a možnosti jejich překonánícs
dc.title.alternativeIdentification of critical spots in physics education in lowersecondary schools using a multi-criterion approach and possibilities how to overcome Themen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe presented study introduces complex empirical study aiming to identify critical spots of physics curriculum in the 6th and 7th grade in lower-secondary schools. It is based on the philosophical-methodological background involving hierarchy of physical concepts in the context of entity (instrumental) realism and conceptual physics. We used a multi-criterion approach containing a detailed analysis of curriculum documents, an evaluation of questionnaires fulfilled by 31 physics teachers determining the critical spots in physics with and without consideration of the effect of mathematics, an analysis of in-depth going semi-structural interviews with these teachers, an identification of tasks from the cognitive domain Physics of the international assessment TIMSS which were problematical in terms of low results of Czech pupils as well as an analysis of the results of a survey conducted by Czech School Inspection. Based on the synthesis of the findings from the individual areas, we have identified six spots which may be described as critical for the introductory part of the physics education (density, magnetic field, electromagnet, Pascal’s law, Archimedes’ law and lens). Moreover, we have developed (based on the detailed analysis of reasons why the individual topics were identified as critical) teaching modules aiming to overcome these critical spots and facilitate the dealing with the corresponding misconceptions. We have also outlined some recommendations regarding possible changes in the relevant curriculum documents. We believe that the presented approach to creation of teaching materials has a potential to contribute to improvement of the quality of the teaching and learning in the first years of physics education in the Czech Republic and that further research in this field including an analysis of examples of good practices from abroad is thus highly needed.en
dc.subject.translatedcritical points of curriculumen
dc.subject.translatedkey points of curriculumen
dc.subject.translateddidactics of physicsen
dc.subject.translatedsemi-structured interviewsen
dc.subject.translatedconceptual physicsen
dc.subject.translatedhierarchy of conceptsen
dc.subject.translatedmulti-criteria approachen
dc.subject.translatedevidence-based designen
dc.subject.translatedcurricular documentsen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kohout.pdfPlný text1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.