Title: Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ: identifikovaná kritická místa a jejich příčiny
Other Titles: Critical spots in the geography education: identified critical spots and causes of its occurrence
Authors: Pluháčková, Markéta
Duffek, Václav
Stacke, Václav
Mentlík, Pavel
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2019, č. 1, s. 15-30.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34854
https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_1-2-Pluhackova-Duffek-Stacke-Mentlik-web.pdf
ISSN: 1804-8366
Keywords: kritické místo;polostrukturovaný rozhovor;focus group;učební modul;učební úloha;zeměpis;výuka
Keywords in different language: critical spot;semistructured interview;focus group;educational module;educational task;geography;education
Abstract: Studie rozpracovává problematiku kritických míst kurikula a prezentuje metodiku jejich identifikace a řešení. Za využití polostrukturovaných rozhovorů s 23 učiteli a následných focus group bylo identifikováno pět kritických míst učiva zeměpisu 6. ročníku základní školy, které byly přiřazeny k tematickým celkům a pro každé z nich byly určeny příčiny jejich kritičnosti. Dle vyjádření učitelů jsou tematické celky s nejčastěji se vyskytujícími kritickými místy zeměpisné souřadnice; práce s mapou a atlasem; časová pásma; cirkulace v atmosféře; litosférické desky a jejich pohyby. Jako nejčastěji vyskytující se příčiny kritických míst učitelé uvádějí špatnou návaznost učiva napříč obory; velkou náročnost na představivost; komplexitu témat; slabou motivaci žáků; přechod od znalosti ke kompetenci. Pro řešení kritických míst ve výuce určených tematických celků jsou navrženy moduly složené z úloh, překonávajících jejich příčiny, které jsou v článku prezentovány.
Abstract in different language: This paper focuses on the critical spots in geography curriculum of lower secondary school and presents methods of its identification and resolving. We used semi-structured interviews and focus groups with 23 teachers to identify the most critical spots in the 6th grade geography education. We determined thematic unit for each identified critical spot and defined the cause of its criticality. According to interviewed teachers, thematic units with the highest number of existing critical spots are: geographic coordinates; using maps and atlases; time zones; atmospheric circulation; tectonic plates and its motion. Teachers stated nonexistent succession across different school subjects; excessive demands on imagination; complexity of thematic units; pupils’ low motivation; transition from knowledge to competence as the most important causes of critical spots occurrence. In this paper, we present designed educational modules which solve causes of criticality in all determined thematic unit. The modules consist of educational tasks, each resolving particular cause of critical spot occurrence.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pluhackova.pdfPlný text2,32 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.