Title: Kritická místa ve výuce přírodopisu: jejich identifikace a příčiny
Other Titles: Critical issues in biology education: identification and causes
Authors: Vágnerová, Petra
Benediktová, Lenka
Kout, Jiří
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2019, č. 1, s. 39-50.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34856
https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_1-4-Vagnerova-Benediktova-Kout-web.pdf
ISSN: 1804-8366
Keywords: biologie;výuka;kritické místo;polostrukturovaný rozhovor;focus group;učební modul;učební úloha
Keywords in different language: biology;education;critical point;semistructured interview;focus group;educational module;educational task
Abstract: Příspěvek rozvíjí problematiku kritických míst kurikula přírodopisu a navazuje tak na článek Vágnerové et al. (2018), který se zabýval terminologií a metodikou výzkumu kritických míst přírodopisu pro 6. ročník základních škol. V citovaném článku byly definovány základní pojmy (kritická, klíčová a dynamická místa kurikula) a rámcově naznačen metodický postup. Navazující pojednání přináší první data z probíhajícího výzkumu, konkrétně podrobnější rozbor jednotlivých kritických míst učiva přírodopisu v 6. ročníku včetně jejich klasifikace a charakteristiky, a dále upřesňuje a doplňuje metody použité ve výzkumu. V neposlední řadě příspěvek ukazuje, jak jsou výsledky využity v přípravě materiálů a aktivit vhodných pro řešení kritických míst ve výuce samotnými učiteli.
Abstract in different language: This contribution solves point of critical issues of the biology curriculum and follows Vágnerová et al. (2018), who dealt with the terminology and methodology of research of critical issues in biology for the 6th grade of lower-secondary school. There were defined basic concepts (critical, key and dynamic points of the curriculum) and the methodological procedure was outlined in general. The following article brings the first data from the ongoing research, specifically a more detailed analysis of the individual critical issues of the biology curriculum in the 6th grade, including their classification and characteristics, and further specifies and complements the methods used in the research. Last but not least, the paper shows how the results are used in the preparation of materials and activities suitable for solving critical points in teaching by the teachers themselves.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vagnerova.pdfPlný text701,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.