Title: Raně středověká keramika z hradiště Kněží hora u Katovic, okr. Strakonice
Other Titles: Early medieval pottery from the Kněží hora hillfort, near Katovice (Strakonice district)
Authors: Čapek, Ladislav
Menšík, Petr
Citation: LENC, L., MARTÍNEK, J., KRÁL, P. Tools for Semi-automatic Preparation of Training Data for OCR. In: Artificial Intelligence Applications and Innovations. Cham: Springer, 2019. s. 351-361. ISBN 978-3-030-19822-0 , ISSN 1868-4238.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85065926928
http://hdl.handle.net/11025/35829
ISBN: 978-3-030-19822-0
ISSN: 0231-5823
Keywords in different language: hillfort;early Middle Ages;Middle Hillfort period;pottery;south Bohemia
Abstract: Kněží hora u Katovic (okr. Strakonice) patří mezí největší jihočeská raně středověká hradiště z 9. až počátku 10. století. Dosavadní poznání tohoto hradiště vycházelo především z výzkumu B. Dubského z roku 1946. V posledních letech je hradiště systematicky zkoumáno katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni prostřednictvím nedestruktivních a málo destruktivních metod. V letech 2016-2017 proběhly na akropoli hradiště vzorkovací sondáže vyvolené porušením lokality lesním hospodářstvím a nelegálními aktivitami hledačů kovů. Z výzkumu byly získány stratifikované a početněji výraznější soubory raně středověké keramiky, jejíž podrobný rozbor významně přispívá k datování lokality do středohradištního období s těžištěm v 9. století, které podporuje i radiokarbonové datování uhlíků pocházejících z horní destrukce dřevohliněné hradby.
Abstract in different language: This work aims at data preparation for OCR systems based on recurrent neural networks. Precisely annotated data are necessary for training a network as well as for evaluation of OCR methods. Manual annotation is still needed in many cases, especially in the case of historical documents we are focusing on. Although there are several complex systems for historical document processing, to the best of our knowledge, a simple annotation tool for OCR data is missing. Therefore, we propose and implement a set of tools utilizing artificial intelligence that simplify the annotation process. These tools create ground truths for line images that are used for training of nowadays OCR systems.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_ArchaeologiaHistorica_44-2019-1_16[1].pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD