Title: Barkhausen noise emission in tool steel X210CR12 after semi-solid processing
Other Titles: Aplikace anal�zy Barkhausenova �umu na n�strojov� oceli X210CR12 po semi-solid zpracov�n�
Authors: Neslušan, Miroslav
Minárik, Peter
Čilliková, Mária
Kolařík, Kamil
Rubešová, Kateřina
Citation: NESLUŠAN, M., MINÁRIK, P., ČILLIKOVÁ, M., KOLAŘÍK, K., RUBEŠOVÁ, K. Barkhausen noise emission in tool steel X210CR12 after semi-solid processing materials characterization, 2019, roč. 157, č. November 2019. ISSN 1044-5803.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85072176127
http://hdl.handle.net/11025/36084
ISSN: 1044-5803
Keywords: nástrojová ocel;Barkhausenův šum;karbidy
Keywords in different language: Tool steel;Barkhausen noise;Carbide
Abstract: Tato studie popisuje magnetický Barkhausenův šum v nástrojové oceli X210Cr12. Tento proces zahrnuje částečné natavení polotovaru s následným tvářením a kalením. V závislosti na rozložení napětí uvnitř vzorku může být dosaženo vysoké nehomogenity. Signály nedestruktivních Barkhausenových šůmů a extrahované parametry jsou korelovány s konvenčními destruktivními analýzami prováděnými na světelných a skenovacích elektronových mikroskopech, mikrotvrdoměrech a rentgenovými difrakčními analýzami. V důsledku zjemnění matrice došlo ke změně množství zbytkového austenitu, rozdrobení karbidů, Barkhausenův šum byl výrazně snížen a vytvořil dva vrcholy. Konvenční efektivní hodnota Barkhausenova šumu silně koreluje s tvrdostí. Proto by Barkhausenův šum mohl být použit pro sledování nástrojové oceli X210Cr12 po semi-solid zpracování jako technika schopná rozlišit proměnný charakter mikrostruktury (výjádřený ve složitosti tohoto termínu) a stav napětí v oceli.
Abstract in different language: This study reports about magnetic Barkhausen noise in tool steel X210Cr12 after semi-solid forging. Semi-solid subsequent forging involves the partial melting of the workpiece followed by quenching. This process remarkably affects the character of the resulting matrix; stress state; volume of retained austenite; and the size, morphology and distribution of carbides. However, severe non-homogeneity can be found across the sample due to exerted load concentration in the centre of the sample. Non-destructive Barkhausen noise signals and extracted parameters are correlated with conventional destructive analyses performed by metallographic and scanning electron microscopy observations, microhardness and X-ray diffraction measurements. Due to matrix refinement, the volume of retained austenite was altered, carbides were fragmented, Barkhausen noise remarkably decreased and the Barkhausen noise envelope exhibited two peaks. The conventional effective value of Barkhausen noise strongly correlates with hardness. Therefore, Barkhausen noise could be applied for monitoring of tool steel X210Cr12 after semi-solid forging as the technique capable to distinguishing the variable character of the microstructure (expressed in the complexity of this term) and stress state in.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rubešová Elsevier Barkhausen.pdf5,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD