Title: Zrod a vývoj japonského imperialismu
Other Titles: The Birth and Development of Japanese Imperialism
Authors: Kodet, Roman
Citation: KODET, R. Zrod a vývoj japonského imperialismu. Dvacáté století/The Twentieth Century, (v evidenci periodického tisku na MK ČR pod názvem 20. STOLETÍ – 20th CENTURY), 2019, roč. 2018, č. 1, s. 34-45. ISSN 1803-750X.
Issue Date: 2019
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36116
ISSN: 1803-750X
Keywords: Japonsko;říše, imperialismus;velmoci;Korea;Čína;politika
Keywords in different language: Japan;Empire;Imperialism;Great Powers;Korea;China;Politics
Abstract: Japonský imperialismus byl významným činitelem politiky na Dálném východě v první polovině 20. století. Díky svým vítězstvím v první čínsko-japonské válce a rusko-japonské válce získalo Japonsko na asijské pevnině značný vliv a územní zisky. V tomto ohledu následovalo jako jediný asijský národ evropské velmoci. Japonský imperialismus je proto někdy považován za odnož evropského. Japonská zahraniční expanze však byla motivována zcela odlišnými důvody – zejména snahou o zajištění národní bezpečnosti. Také využívala zcela odlišnou rétoriku v podobě panasianismu a antikolonialismu. Budování impéria bylo vnímáno jiným způsobem než tentýž proces v evropských zemích. Podoba japonského imperialismu byla proto dosti odlišná od původního evropského vzoru, měla jiné příčiny i zcela specifický odkaz.
Abstract in different language: Japanese imperialism was an important factor of the policy in the Far East in the first half of the 20th century. Due to its victories in the First Sino-Japanese War and the Russo-Japanese war, Japan obtained a considerable empire on the Asian mainland. In this step it followed as the only Asian nation the European imperial countries. Japanese imperialism is therefore sometimes considered as an extension of the European one. On the other hand, Japanese overseas expansion was motivated by quite different reasons – especially by an effort to ensure national security. It also used completely different rhetoric od Pan-Asianism and anti-colonialism. The building of empire was perceived differently than the same process in European countries. The shape of Japanese Imperialism was therefore quite distinct and had a completely different legacy as in the case of Europe.
Rights: © Karolinum
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
článek Kodet.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD