Title: Fatigue life of a bus structure in normal operation and in accelerated testing on special tracks
Other Titles: Únavová životnost struktury sběrnice při normálním provozu a při zrychleném testování na speciálních tratích
Authors: Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Václavík, Jaroslav
Chvojan, Jan
Citation: KEPKA, M., KEPKA, M., VÁCLAVÍK, J., CHVOJAN, J. Fatigue life of a bus structure in normal operation and in accelerated testing on special tracks. In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019. s. 44-50. ISSN 2452-3216.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier Science BV
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85074628761
http://hdl.handle.net/11025/36132
ISSN: 2452-3216
Keywords: karosérie;měření napětí;skutečná městská vozovka;polygonová trať;výpočet únavové životnosti
Keywords in different language: bus bodywork;stress measureent;real urban road;polygon track;fatigue life calculation
Abstract: Výzkumný a zkušební ústav v Plzni vyvíjel posledních dvacet let metodologii výpočetního a experimentálního zkoumání pevnosti a únavové životnosti karoserií silničních vozidel pro hromadnou osobní dopravu. Metodika zahrnuje multibody dynamické simulace, pevnostní MKP výpočty, testy na zkušebním stendu, měření napětí během provozu prototypu vozidla, vyhodnocení naměřených dat a výpočty únavové životnosti. Jeden spolupracující výrobce autobusů plánuje do tohoto postupu zahrnout zrychlené únavové zkoušky na speciálních zkušebních tratích. V reálném městském provozu a na zkušebním okruhu byla provedena a analyzována rozsáhlá měření napětí na řadě konstrukčních uzlů a komponent. Ve spolupráci s Regionálním technologickým institutem, který je výzkumným střediskem Fakulty strojní Západočeské univerzity, byla vypočítána únavová životnost kritických uzlů a komponent různých částí autobusu. Na základě těchto výpočtů bylo možné posoudit vývojový potenciál a problematiku plánování urychlených testů na testovacím polygonu.
Abstract in different language: Over the last twenty years, the Research and Testing Institute in Pilsen has been developing a methodology of computational and experimental investigation of strength and fatigue life of bodies of road vehicles for mass passenger transport. The methodology includes multibody dynamic simulations, strength FEM calculations, test bench tests, stress measurements during vehicle prototype operation, evaluation of measured data and fatigue life calculations. One co-operating bus manufacturer plans to include accelerated fatigue tests on special testing grounds into this procedure. In real urban traffic and on the test circuit extensive stress measurements on a number of structural nodes and components has been carried out and analysed. In collaboration with the Regional Technological Institute, which is the research center of the Faculty of Mechanical Engineering of the University of West Bohemia, the fatigue life was calculated for the critical nodes and components of the different parts of the bus. Based on these calculations, it was possible to assess the development potential and problem of planning accelerated tests on the testing polygon.
Rights: © Elsevier Science BV
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
4_MK_MKJr_JV_JCH_1-s2.0-S2452321619302112-main.pdf823,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD