Title: Observation of phase transformations in high-temperature chamber under microscope objective lens
Other Titles: Využití vysokoteplotní komory pro pozorování fázových transformací přímo pod objektivem mikroskopu.
Authors: Peković, Michal
Opatová, Kateřina
Rubešová, Kateřina
Janda, Tomáš
Jirková, Hana
Bureš, Radovan
Citation: PEKOVIĆ, M., OPATOVÁ, K., RUBEŠOVÁ, K., JANDA, T., JIRKOVÁ, H., BUREŠ, R. Observation of phase transformations in high-temperature chamber under microscope objective lens. Manufacturing Technology, 2019, ro�. 19, �. 5, s. 831-835. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077146678
http://hdl.handle.net/11025/36300
ISSN: 1213-2489
Keywords: vysokoteplotní komora;fázové transformace;světelná mikroskopie;tepelné zpracování
Keywords in different language: heating stage;phase transformations;optical microscopy;heat treatment
Abstract: Na základě známého chemického složení lze v dnešní době pomocí různých výpočetních programů získat mnoho informací o daném materiálu. Mezi takové informace patří například teploty fázových přeměn, jako jsou teploty Ac1, Ac3 nebo teploty Ms a Mf, ale i celý postup rozpadu austenitu představovaný IRA a ARA diagramy. V případě ochlazování pak probíhá rozpad těchto austenitických zrn na perlit, ferit, cementit a zákalné struktury. Dnes jsou tyto přeměny již zcela dobře popsány, zejména jak se jednotlivé fáze tvoří, jakou vznikají rychlostí a při jakých telotách. Neexistuje ale příliš velké množství vizuálních záznamů z průběhů techto transformací. Za pomoci vysokoteplotní komory Linkam TS1400XY s možností ohřevu materiálu až do teploty 1400°C integrované do světelného mikroskopu s objektivem s upravenou pracovní vzdáleností je možné tyto fázové přeměny pozorovat. Tento článek se věnuje především možnostem využití vysokoteplotní komory pro různé typy materiálů a jejich specifické tepelné zpracování a dále i způsobu přípravy vzorků pro použití v komoře umístěné ve světelném mikroskopu.
Abstract in different language: Today, extensive information on a particular material can be obtained from its chemical composition using vari-ous computer programs. Such information includes phase transformation temperatures, such as Ac1 and Ac3 or the Ms and Mf, as well as the entire austenite decomposition sequence, as shown in TTT and CCT diagrams. When steel is heated, austenite grains begin to form, grow and eventually coarsen. On cooling, these grains de-compose into pearlite, ferrite, cementite and hardening phases. Transformations of this kind are well understood nowadays, namely the ways the individual phases form and the rates and temperatures involved. Yet, in-situ visual recordings of such transformations are relatively rare. Using the Linkam TS1400XY heating stage, which is capable to heat samples up to 1400°C and is integrated in an optical microscope featuring objective lenses with modified working distances, these phase transformations can be observed directly. This paper explores the po-tential of the heating stage for studying various materials and their specific heat treatments. It also discusses the method of sample preparation for use in the heating stage placed in an optical microscope.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT 2019_19_5.pdf2,59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD