Title: The Crack Analysis of Fatigue Tested Steel Construction
Other Titles: Analýza trhlin ocelové konstrukce testované na únavu
Authors: Bunda, Zbyněk
Kučerová, Ludmila
Kepka, Miloslav
Citation: BUNDA, Z., KUČEROVÁ, L., KEPKA, M. The Crack Analysis of Fatigue Tested Steel Construction. Manufacturing Technology, 2019, ro�. 19, �. 4, s. 559-562. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077159073
http://hdl.handle.net/11025/36314
ISSN: 1213-2489
Keywords: únava;zkoušení materiálu magnetickou metodou;MT;fraktografie
Keywords in different language: Fatigue;Magnetic Particle Testing;MT;Fractography
Abstract: Zkoušky únavy jsou důležitou součástí při navrhování součástí pracující při cyklickém zatěžování. Zkoušky únavy jsou prováděny pro reálné ověření vlastností testovaných součástí, a také jako ověření numerických výpočtů. Tento článek popisuje únavovou životnost svařované ocelové konstrukce. Testování bylo prováděno v Regionálním technologickém institutu (RTI) pomocí elektrohydraulického zatěžovacího systému, který umožňuje simulovat skutečné namáhání reálné součásti. Nedílnou součástí únavové zkoušky je předem naplánovaná kontrola přítomnosti defektů, tj. iniciace a šíření trhlin. Testovaná konstrukce byla kontrolována pomocí metody nedestruktivní magnetické metody za využitím magnetického jha, fluorescenční suspenze a UV lampy. Byly nalezeny a pozorovány trhliny, zejména v oblasti svaru. Velikost největší trhliny byla přibližně 40 cm. Tato trhlina byla vyříznuta a podrobena podrobné metalografické a fraktografické analýze, pro hodnocení vlivu čistoty materiálu a kvality provedeného svaru.
Abstract in different language: Laboratory fatigue testing is an important part of the fatigue design of machine components that are supposed to work under cyclic loading. These tests are used to confirm whether the tested component matches the required fatigue life and they also serve as a verification of the numerical calculations. This paper describes a fatigue life testing of a welded steel construction. The testing was carried out in the Regional Technological Institute (RTI) using an electro-hydraulic loading system, which allows realization of the tests simulating a real service. An integral part of the fatigue tests is a pre-scheduled inspection of the crack initiation and propagation. The tested construction was checked using non-destructive magnetic particle testing before the fatigue test and also during and after the performed test. Some cracks were observed, especially in the weld area. The biggest crack had the length of approximately 40 cm. This crack was cut out and underwent detailed metallographic and fractographic analysis to estimate the effect of material purity and quality of the weld on the fracture.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD