Title: Náuka o vlastníckom práve v novovekých školách rímskeho práva
Authors: Mlkvý, Matej
Citation: Právnické listy. 2019, č. 2, s. 3-8.
Issue Date: 2019
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2019/Pravnicke_listy_19_02_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36387
ISSN: 2533-736X
Keywords: vlastnické právo;římské právo;recepce;věcná práva
Keywords in different language: ownership right;Roman law;reception;rights in things
Abstract in different language: Article focuses on the theoretical construction of the right of ownership in the doctrine of early modern schools of Roman law, i.e. in the teaching of the French school of legal humanists (mos gallicus), German usus mo­dernus pandectarum as well as the Dutch school of elegant jurisprudence. The first part of the article offers a brief introduction into the concept of real rights and ownership developed by the medieval schools of glossators and com­mentators to which the early modern schools critically reacted. Followed by a short general introduction of these early modern schools, the next part of the article is devoted to the analysis of the concepts of ownership right as advocated by the leading representatives of the said schools. Although no uniformity of opinion was reached at this historical stage, early modern schools of Roman law restored the unitary legal construction of ownership right and created the framework for the dichotomy of real rights consisting of the ownership right on one hand and iura in re aliena on the other based on the unlimited/limited nature of the dominion over the thing.
Príspevok sa zaoberá konštrukciou vlastníckeho práva v náuke novovekých škôl rímskeho práva, predovšetkým v právnej doktríne francúzskej humanistickej školy (mos gallicus), nemeckej usus modernus pandectarum ako aj tzv. holandskej elegantnej jurisprudencie. V prvej časti je pozornosť venovaná stručnému predstaveniu koncepcie vlastníctva a vecných práv v učení stredovekých škôl glosátorov a komentátorov, voči ktorým sa novoveké školy vymedzovali. V nasledujúcej časti je po stručnej všeobecnej charakteristike novovekých škôl pozornosť venovaná analýze poňatia vlastníckeho práva u čelných predstaviteľov jednotlivých škôl. Aj keď neexistovala v tomto období úplná názorová jednotnosť, novoveké školy rímskeho práva obnovili jednotnú konštrukciu vlastníckeho práva a vytvorili predpoklady pre dichotomické rozčlenenie vecných práv na vlastnícke právo na jednej strane a práva k cudzím veciam na strane druhej na podklade kritéria neobmedzenosti/obmedzenosti právneho panstva nad vecou.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mlkvy.pdfPlný text6,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.