Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStarý, Marek
dc.date.accessioned2020-01-27T08:43:23Z
dc.date.available2020-01-27T08:43:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPrávnické listy. 2019, č. 2, s. 23-31.cs
dc.identifier.issn2533-736X
dc.identifier.urihttps://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2019/Pravnicke_listy_19_02_4.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36390
dc.description.abstractMezi první právní předpisy, přijaté 14. listopadu 1918 nově vytvořeným revolučním Národním shromážděním, se řadí zákon č. 61/1918 Sb., jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly. Původně měl mít symbolický a slavnostní charakter a neobsahoval proto sankce, ty však byly doplněny již zanedlouho, v roce 1920 (zákonem č. 243). Přestupky neoprávněného užívání šlechtictví či naznačování bývalého šlechtictví měly být nadále stíhány v českých zemích soudy a na Slovensku správnímu úřady. Rozsah příslušné delikvence zůstává výzvou pro další bádání, jen pomyslnou špičku ledovce představují případy, které v poslední instanci řešil Nejvyšší správní soud. V příslušném archivním souboru je dochováno sedm jeho rozhodnutí, z nichž se ale pouze tři skutečně týkají uvedených přestupků – v dalších třech byla napadena rozhodnutí správní, odvolávající se na porušení dvorského dekretu z roku 1826, upravujícího legální užívání jmen a možnosti jejich změny. Poslední (avšak chronologicky první) kauza byla svou podstatou kompetenční. Předkládaná studie si klade za cíl rekapitulovat obsah jednotlivých případů, zhodnotit příslušná rozhodnutí a formulovat některé obecnější teze, jež mohou být prověřovány dalším bádáním o těchto otázkách.cs
dc.format9 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwercs
dc.rights© Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plznics
dc.subjectjudikaturacs
dc.subjectNejvyšší správní soudcs
dc.subjectpřestupekcs
dc.subjectšlechtictvícs
dc.subjecttitulycs
dc.titleJudikatura prvorepublikového Nejvyššího správního soudu týkající se neoprávněného užívání šlechtických jmen a titulů a deliktů obdobnýchcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedAmong the first legal regulations adopted on 14 November 1918 by the newly formed revolutionary National Assembly was Act No. 61/1918 Coll., whereby nobility, orders and titles were cancelled. As its original character was symbolic and ceremonious, it did not contain any sanctions, however, these were added not long after in 1920 (by Act No. 243).Offences involving the unlawful use of nobility or suggestion of former nobility were to be prosecuted henceforth by courts in the Czech lands and by administrative authorities in Slovakia. The scope of the relevant delinquency remains a challenge for further research, and cases resolved by the Supreme Administrative Court as the court of final instance represent the imaginary tip of the iceberg. Seven of the court‘s resolutions have been preserved in the relevant archive file, of which only three actually concern the mentioned offences. As regards the remaining three, administrative decisions were contested by referring to the violation of the courtly decree of 1826 laying down the terms for the legal use of names and the possibility of their change. The last (although chronologically the first) case was jurisdictional in its essence. The presented study aims to recapitulate the contents of the individual cases, to evaluate the relevant resolutions and to formulate certain more general theses, which may be verified by further research of these issues.en
dc.subject.translatedcase lawen
dc.subject.translatedSupreme Administrative Courten
dc.subject.translatedoffenceen
dc.subject.translatednobilityen
dc.subject.translatedtitlesen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Starý.pdfPlný text618,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.