Title: Surface Quality after Grinding VACO 180 Tool Steel using Different Cutting Conditions
Other Titles: Kvalita povrchu po broušení oceli VACO 180 s použitím různých řezných podmínek
Authors: Bakša, Tomáš
Farský, Jindřich
Hronek, Ondřej
Zetek, Miroslav
Citation: BAKŠA, T., FARSKÝ, J., HRONEK, O., ZETEK, M. Surface Quality after Grinding VACO 180 Tool Steel using Different Cutting Conditions. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 179-183. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85065399764
http://hdl.handle.net/11025/36403
ISSN: 1213-2489
Keywords: broušení;řezné podmínky;drsnost;nástrojová ocel
Keywords in different language: Grinding;Cutting conditions;Roughness;Tool steel
Abstract: Tento článek se zabývá výzkumem v oblasti broušení nástrojové oceli VACO 180. Pro broušení nástrojové oceli byly použity různé řezné podmínky z hlediska řezné rychlosti a hloubky řezu pomocí CBN brousících kotoučů. Dva CBN brousící kotouče s různou zrnitostí byly použity při různých testech se stejnou strategií broušení. Byl pozorován vliv řezné rychlosti a hloubky řezu na drsnost povrchu. Bylo objeveno odlišné chování obou brousících kotoučů během broušení z hlediska dosažené drsnosti povrchu. Vyšší zrnitost brousícího kotouče vedlo k vyšší drsnosti povrchu, která se zvyšovala s rostoucí řeznou rychlostí. Nicméně broušení s větší hloubkou řezu vykazovalo opačný efekt, kdy drsnost povrchu byla lepší při vyšší řezné rychlosti. Nižší zrnitost kotouče vykazovala stabilnější proces broušení z hlediska dosažené drsnosti a nižšího vlivu řezné rychlosti. Nicméně docházelo k vyššímu opotřebení brousícího kotouče při vyšších hloubkách řezu. Brousící kotouč byl oživován před každým testem, aby byla zajištěna stejná brousící schopnost kotouče. Výsledky této práce budou použity pro lepší pochopení procesu broušení oceli.
Abstract in different language: This paper is focused on research in the field of grinding VACO 180 tool steel. Different grinding conditions in terms of several cutting speeds and depths of cut were used for grinding tool steel with CBN grinding wheels. Two CBN grinding wheels with different grain sizes were used for several tests with the same grinding strategy. The influence of the cutting speed and depth of cut on the surface roughness was observed. The different behaviour of both grinding wheels was found during grinding in terms of achieved surface roughness. Higher grain size of the grinding wheel led to higher surface roughness, which increased with cutting speed. However, grinding with deeper cuts showed the opposite effect, and the surface roughness was better at higher cutting speeds. Lower grain size gave a more stable grinding process in terms of achieved surface roughness and lower influence of the cutting speed. However, greater wheel wear occurred during grinding with greater depth of cut. The grinding wheel was dressed before each test to ensure the same grinding ability. The results of this work will be used for a better understanding of the process of grinding tool steel.
Rights: © J. E. Purkyne in Usti na Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_2019_2_1 Bakša_Farský_Hronek_Zetek.pdf409,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD