Title: Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách - kritické zhodnocení výpovědních možností studia
Other Titles: Medieval and modern-age pottery kilns in the Czech Lands: a critical revision of the informative potential of research
Authors: Čapek, Ladislav
Preusz, Michal
Citation: ČAPEK, L., PREUSZ, M. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách - kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica, 2019, roč. 44, č. 1, s. 313-355. ISSN 0231-5823.
Issue Date: 2019
Publisher: Masaryk University Press
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85071588581
http://hdl.handle.net/11025/36417
ISSN: 0231-5823
Keywords: hrnčířské pece;typologie;jednoprostorová vertikální a horizontální pec;mladší a pozdní středověk;raný novověk;Čechy
Keywords in different language: pottery kilns;typology;single-chamber vertical and horizontal kiln;early and late Middle Ages;early modern age;Czech lands.
Abstract: Hrnčířské pece patří mezi archeologické nálezy dokládající přímou výrobu keramiky. V Čechách dosud chybí přehledová práce shrnující všechny dosavadní archeologicky známé příklady středověkých a raně novověkých pecí a zasazující je do širšího srovnávacího evropského kontextu. Příspěvek je pokusem o zhodnocení nálezů hrnčířských pecí v Čechách datovaných do období 13.–16./17. století. Sleduje celkovou konstrukční podobu pecí a jejich typologickou a funkční klasifikaci. Tradiční typologie jednoprostorových a dvouprostorových pecí je problematická vzhledem k obtížnému prokázání charakteristického oddělení topeniště od vypalovacího prostoru pomocí dělicí přepážky či roštu. Důležité je proto sledovat i termodynamické vlastnosti – tah plamene v peci. Na základě způsobu vedení plamene v peci můžeme pece rozdělit na vertikální a horizontální, případně na pece s diagonálním tahem plamene.
Abstract in different language: Pottery kilns count among archaeological finds evidencing the direct production of pottery. An overview summarizing all archeologically known examples of medieval and early modern-age kilns placing them in a broader comparative European context is still missing in the Czech Republic. This contribution assesses the finds of pottery kilns in the Czech lands dating from the 13th–16th/17th centuries. It examines the construction of the kilns, their typology and functional classification. The traditional typology of single--chamber and double-chamber kilns appears problematic as the existence of the characteristic separation of the furnace from the firing chamber by means of a partition or grate is difficult to prove. It is therefore important to observe also the thermodynamic properties such as the draft of the kiln. Based on the direction of the flame in the kiln, the kilns can be divided into vertical, horizontal and cross-draft kilns.
Rights: © Masaryk University Press
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_ArchaeologiaHistorica_44-2019-1_15.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD