Title: Proměny ockhamistické teorie idejí
Other Titles: Transformations of the Ockhamist Theory of Ideas
Authors: Hanke, Miroslav
Citation: HANKE, M. Proměny ockhamistické teorie idejí. Filosofický časopis, 2019, roč. 67, č. 6, s. 917-931. ISSN 0015-1831.
Issue Date: 2019
Publisher: Filosofický ústav AV ČR
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077610246
http://hdl.handle.net/11025/36446
ISSN: 0015-1831
Keywords: teorie idejí;identita a distinkce;scholastická filosofie;ontologie;nominalismus
Keywords in different language: theory of ideas;identity and distinction;scholastic philosophy;ontology;nominalism
Abstract: Studie se zabývá přístupy k problematice idejí ve scholastických verzích nominalismu v období mezi čtrnáctým a sedmnáctým stoletím; konkrétní vzorek zahrnuje Ockhamův přístup a jeho recepci u Biela, Maira a Arriagy. Za základní témata této diskuse lze považovat logicko-sémantickou analýzu výrazu „idea“ a ontologickou teo-rii identity (resp. otázku přípustnosti slabších forem identity, než je identita reál-ná). V širší historické perspektivě je možno sledovat postupné propracování logických témat v první scholastice a jejich úplné vymizení ve scholastice druhé, což přispívá k historiografii transformace jak nominalistického myšlení, tak scholastického myšlení obecně.
Abstract in different language: The study addresses different accounts of divine ideas within scholastic nominalism between the fourteenth and seventeenth centuries (the sample includes William Ockham and the reception of his work by Biel, Mair, and Arriaga). The basic topics within that tradition are the logico-semantical analysis of the term “idea” and the ontology of identity (including the discussion of the admissibility of different “weak” forms of identity). From a broader historical perspective, it is possible to document, among others, the elaboration of logical issues within the “first” and their disappearance in the “second” scholasticism, and thus contribute to the present knowledge of the transformations of the nominalist paradigm and scholastic thought in general.
Rights: Plný text není přístupný.
© Filosofický ústav AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Miroslav Hanke Proměny ockhamistické teorie idejí.pdf868,23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD