Title: How to Mitigate the Hard Problem by Adopting the Dual Theory of Phenomenal Consciousness
Other Titles: Jak zmírnit těžký problém vědomí přijetím duální teorie fenomenálního vědomí
Authors: Polák, Michal
Marvan, Tomáš
Citation: POLÁK, M., MARVAN, T. How to Mitigate the Hard Problem by Adopting the Dual Theory of Phenomenal Consciousness. Frontiers in Psychology, 2019, roč. 10, č. 2837, s. 1-7. ISSN 1664-1078.
Issue Date: 2019
Publisher: Frontiers Media
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36448
ISSN: 1664-1078
Keywords: těžký problém;vědomí;fenomenalita;fenomenální vědomí;nevědomá fenomenalita
Keywords in different language: hard problem;consciousness;phenomenality;phenomenal consciousness;unconscious phenomenality
Abstract: V tomto článku navrhujeme následující hypotézu: těžký problém vědomí je částečně artefaktem toho, čemu říkáme unitární přístup k fenomenálnímu vědomí. Charakteristickým znakem unitárního přístupu je to, že pohlíží na vědomí a fenomenalitu jako neoddělitelné. Vzdání se tohoto koncepčního závazku produktivně redefinuje explanační úkoly teorie vědomí. Přijetí ne-unitárního pojetí zkušenosti nezpůsobuje, že těžký problém vědomí úplně zmizí, ale posouvá oblast, v níž je vysvětlení zkušenosti obtížné, a zjednodušuje záhadu vědomí. Načrtnuty jsou také další výhody ne-unitárního přístupu k vědomí.
Abstract in different language: In this paper, we propose the following hypothesis: the hard problem of consciousness is in part an artifact of what we call the unitary approach to phenomenal consciousness. The defining mark of the unitary approach is that it views consciousness and phenomenality as inseparable. Giving up this conceptual commitment redefines, in a productive way, the explanatory tasks of the theory of consciousness. Adopting a non-unitary conception of experience does not make the hard problem of consciousness go away completely but it shifts the locus of where the explanation of experience gets difficult, and cuts down the mystery of consciousness to size. Other advantages of the non-unitary account of consciousness are sketched as well.
Rights: © Frontiers Media
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
fpsyg-10-02837.pdf195,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD