Title: Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách
Other Titles: Bullying and the safety feeling of pupils on selected schools
Authors: Svoboda, Michal
Boháčová, Aneta
Kubíková, Kateřina
Citation: SVOBODA, M., BOHÁČOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách. Aplikovaná psychologie, 2019, roč. 4, č. 6, s. 424-440. ISSN 2336-8276.
Issue Date: 2019
Publisher: Vysoká škola aplikované psychologie
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36458
ISSN: 2336-8276
Keywords: agrese;šikana;pocit bezpečí;žák
Keywords in different language: aggression;bullying;safety;pupil
Abstract: Příspěvek je zaměřen na problematiku šikany a vnímání pocitu bezpečí žáků. Celá problematika je popsaná z komplexního hlediska. V úvodu je na šikanu pohlíženo jako na specifický způsob agresivního chování, jehož formy mohou být psychické, tělesné či materiální. Šikana není záležitost pouze školního prostředí, ale vyskytuje se ve skupinách dospělých. Podoby přímé a záměrné agrese mezi lidmi v pracovním prostředí jsou v úvodu ve stručnosti charakterizovány. Teoretickým těžištěm příspěvku je popis šikany, a to z pohledu příčin jejího vzniku, průběhu a dopadu na sociální skupinu. Druhým sledovaným tématem je pocit bezpečí jako základní bazální potřeby žáků, která je důležitá pro jejich plnohodnotnou adaptaci ve školním prostředí. Součástí příspěvku je výzkumné šetření, ve kterém jsou prostřednictvím dotazníku získávány údaje umožňující odpověď na následující otázku: Setkávají se žáci ve vybraných školách se šikanou a vnímají školní prostředí za bezpečné? Výsledky jsou zpracovány do tabulek a okomentovány.
Abstract in different language: The paper is focused on the issue of bullying and perception of pupils' feeling of safety. The main issue is described bullying from a complex point of view. In the introduction, bullying is seen as a specific type of aggressive behavior, whose forms can be psychic, physical or material. Bullying could occur in adult groups too. The forms of direct and deliberate aggression among people in the work place are briefly characterized in the introduction. The theoretical focus is on the description of bullying from the point of view of its origin, development and influence on the social group. It is possible that this is a safe primary care for pupils, which is important for their full adaptation in the school environment. The second topic under consideration is to describe the feeling of safety as a one of the basal pupils' need, which is important for their full adaptation to the school environment. The part of the paper is a research, in which the questionnaire obtains data to answer the following question: Do pupils at selected schools encounter bullying and perceive the school environment as safe? The results are processed into tables and commented.
Rights: Plný text není přístupný.
© Vysoká škola aplikované psychologie
Appears in Collections:Články / Articles (KPS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svoboda.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD