Title: Sociálně psychologický výcvik v inkluzivním vzdělávání
Other Titles: Socio-psychological training in inclusive education
Authors: Svoboda, Michal
Citation: SVOBODA, M. Sociálně psychologický výcvik v inkluzivním vzdělávání. In Psychológia inkluzívnej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22.10.2019. Žilina: IPV Inštitút priemyslnej výchovy, 2019. s. 161-169. ISBN 978-80-89902-13-2.
Issue Date: 2019
Publisher: IPV Inštitút priemyslnej výchovy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36495
ISBN: 978-80-89902-13-2
Keywords: sociálně psychologický výcvik;sociálně psychologické hry;inkluzivní vzdělávání
Keywords in different language: socio-psychological training;socio-psychological games;inclusive education
Abstract: Příspěvek pojednává o problematice využití sociálně psychologických her v inkluzivním vzdělávání. Uvedená problematika je zpracovaná z teoretického, aplikačního a výzkumného charakteru. V příspěvku je vymezena podstata sociálně psychologického výcviku a jsou v ní charakterizovány cílové oblasti. Jedna z kapitol pojednává o sociálně psychologických hrách. Hry jsou v ní vymezeny a klasifikovány. Současně je zde popsán metodický model jejich využití v pedagogické praxi. Příspěvek je také zaměřen na možnosti implementace programů psychosociálních her v inkluzivním vzdělávání.
Abstract in different language: The paper deals with the problem of use of socio-psychological games in inclusive education. This topic is compiled out of theory, application and research point of view. In the paper the substance of socio-psychological training is defined and the target fields are characterized. One of the chapters deals with socio-psychological games. Games are defined and classified. A methodical model of their employment in pedagogical practice is described here as well. The paper focuses on the possibilities of socio-psychological games implementation to inclusive education.
Rights: Plný text není přístupný.
© IPV Inštitút priemyslnej výchovy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD