Title: Study of clamping systems plasticity for reaming tool
Other Titles: Studie poddajnosti upínacího systému pro vystružovací nástroje
Authors: Povolný, Michal
Fulemová, Jaroslava
Řehoř, Jan
Zatloukal, Tomáš
Citation: FOŘTOVÁ, A., ZÁVORKA, J., ŠKODA, R. Ex-core neutron flux monitoring system in graphite prism for gen. IV reactors. In: Proceedings of the 27th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE27). New York: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2019. s. 1-10. ISBN 978-4-88898-305-1.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077904538
http://hdl.handle.net/11025/36577
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: Vystružování, nástrojový držák, plovoucí držák, centrování nástroje, MKP, napětí
Keywords in different language: Reaming;Tool holder;Centering;Floating holder;FEM;Eccentricity;Stress
Abstract: Vystružování je dokončovací technologie a jejím hlavním účelem je získat požadovaný rozměr díry a také zlepšit kvalitu obrobeného povrchu a geometrické odchylky tvaru a polohy. Tento článek se zabývá problémem centrování nástrojů pro výrobu přesných děr vystružováním. Cílem tohoto článku je ověření nového návrhu systému nástroje s definovanou tuhostí, resp. flexibilita upnutého nástroje díky prvku, který spojuje nástroj s obráběcím strojem. Chování nástrojového systému při určitém typu zatížení se ověřováno pomocí FEM analýz. Pro tyto analýzy jsou použity výpočetní systémy Autodesk Nastran In-CAD a Siemens NX 11.0. FEM analýzy jsou ověřovány na reálných prototypech nástroje.
Abstract in different language: Reaming is finishing technology and its main purpose is to obtain required dimension of the hole and also to improve quality of machined surface, geometric deviations of shape and position. This article deals with problem of tools centering for manufacturing of precise holes by reaming. The goal of this article is verification of new tool system design with defined rigidity, resp. flexibility of clamped tool due to element, which joins tool with a machine tool. The tool system behaviour under the certain type of load is done by FEM analysis. For these analyses are used computing systems Autodesk Nastran In-CAD and Siemens NX 11.0. FEM analyses are verified on the real tool prototype
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Povolný _ DAAAM 2019.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD