Title: Porous geopolymers: processing routes and properties
Other Titles: Porézní geopolymery: způsoby zpracování a vlastnosti
Authors: Kovářík, Tomáš
Hájek, Jiří
Citation: PAVEC, M., NAVRÁTIL, J., SOUKUP, R., SMÍTKA, V., HAMÁČEK, A. Fully printed IoT antenna for drone-deployed autonomous sensor unit. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-4. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: IOP Publishing Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85075110849
http://hdl.handle.net/11025/36583
ISSN: 1757-8981
Keywords: Porozita;Geopolymery;Technologie přípravy;Vlastnosti
Keywords in different language: Porosity;geopolymers;processing routes;properties
Abstract: Keramika s porézní buněčnou strukturou představuje specifickou třídu materiálů obsahující vysokou úroveň pórovitosti (vyšší než 60 objemových %), které se vyznačují trojrozměrným uspořádáním otevřených a / nebo uzavřených buněk. Díky své struktuře vykazuje keramika s otevřenou pórovitostí jedinečnou kombinaci vlastností, jako je nízká hustota, nízká tepelná vodivost, nízkou hmotnost, vysoká propustnost, vysoká odolnost vůči tepelným nárazům a vysokou specifickou povrchovou plochu, což ji činí velmi atraktivní pro různé technické aplikace. Porézní geopolymery vykazují zajímavé vlastnosti v oblasti porézních anorganických materiálů a to díky jedinečné kombinaci dobré tepelné stability a mechanických vlastností. Zajímavým technologickým znakem je to, že jejich kinetika tuhnutí je snadno nastavitelná a díky chemickému složení na bázi keramiky vykazují velmi dobrou stabilitu při zvýšených teplotách. Metody používané pro výrobu porézních geopolymerů lze rozdělit podle technologických přístupů. Bylo zkoumáno mnoho přístupů, jak připravit porézní houby nebo pěny z geopolymerních systémů jako jsou: plynná metoda, rychlé tuhnutí, napěňování, vymrazování anebo jejich kombinace. Pokud jde o makro/mikrostrukturu buněk, může být příprava silně ovlivněna různými charakteristikami, jako jsou: chemické složení, reologické vlastnosti hmot, kinetika tvorby pórů a teplota vytvrzení. Tato studie představuje technologické metody přípravy porézních geopolymerů s ohledem na typy porézních materiálů a experimentální výsledky v této oblasti.
Abstract in different language: Cellular ceramics constitute a specific class of materials containing a high level of porosity, greater than 60 vol%, which are characterized by the presence of three-dimensionally arranged open and/or closed cells. Because of their structure, cellular ceramics exhibit a unique combination of properties such as low density, low thermal conductivity, low thermal mass, high permeability, high thermal shock resistance and high specific surface area, making them essential for various engineering application. Nowadays, porous geopolymers have been the focus of promising research in the field of porous inorganic materials because of their unique combination of good thermal stability and excellent mechanical properties. An interesting technological feature is that their solidification kinetics is easily adjustable and thanks to ceramic-like structure they have significant structural stability at elevated temperatures. The processing methods used for the fabrication of porous geopolymers can be divided into various approaches. Many methods have been explored to synthesize reproducible porous sponges or foams from geopolymer systems, such as gaseous method, rapid solidification, foaming, freeze-casting and/or combination of them. Concerning the macro/micro-structure of cells, the processing can be strongly influenced by various characteristics as a chemical composition, rheological behaviour of the slurries, kinetics of pore formation and hardening behaviour. This study presents methods of processing and manufacturing approaches with respect to types of porous materials and experimental results in this field.
Rights: © IOP Publishing Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kovárík_2019_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._613_012048.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD