Title: The effect of short carbon fibers on rheological behaviour and mechanical properties of metakaolin-slag geopolymer binder
Other Titles: Vliv krátkých uhlíkových vláken na reologické chování a mechanické vlastnosti geopolymerního metakaolino-struskového pojiva
Authors: Rieger, David
Pola, Michal
Franče, Petr
Kadlec, Jaroslav
Kovářík, Tomáš
Kopačka, Pavel
Citation: HIRMAN, M., NAVRÁTIL, J., STEINER, F., HAMÁČEK, A. Reliability of glued joints on flexible substrates during accelerated current ageing. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-7. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: IOP Publishing Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85075108664
http://hdl.handle.net/11025/36584
ISSN: 1757-8981
Keywords: Geopolymer;pojivo;kompozit;uhlíkové vlákno
Keywords in different language: Geopolymer;binder;composite;carbon fiber
Abstract: Tato studie zkoumá účinky přidávání krátkých uhlíkových vláken na reologické chování geopolymerního pojiva a konečné mechanické pevnosti připraveného kompozitu. Bylo testováno neplněné geopolymerní pojivo a kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny. Čisté geopolymerní pojivo bylo syntetizováno alkalizací páleného jílovcového prášku a mleté vysokopecní strusky roztokem křemičitanu draselného. Pojiva zpevněná uhlíkovými vlákny byla připraveno za stejných podmínek. Směsi byly odpovídajícím způsobem plněny 20 hm% vláken. Byl studován vliv délky vláken (3 mm a <0,5 mm) s ohledem na reologické chování připravených směsí a mechanické vlastnosti finální směsi kompozitu. Reologické vlastnosti byly stanoveny pomocí rotační reometrie. Konečné vlastnosti byly stanoveny měřením pevnosti v ohybu po 3, 28 a 280 dnech a pomocí optické a skenovací elektronové mikroskopie. Výsledky ukazují, že mletá uhlíková vlákna měla mírný účinek na tokové vlastnosti ve srovnání s čistým pojivem. Naproti tomu 3 mm dlouhá uhlíková vlákna výrazně zvýšila viskozitu a znatelně se snížila zpracovatelnost. Navíc bylo prokázáno, že přidání mletých vláken mělo na kompozitní vzorky nízký vyztužovací účinek a vedlo pouze k mírnému zlepšení chování při namáhání v ohybu. Naopak vyztužení 3 mm uhlíková vlákna zlepšila chování napětí-deformace a výrazně zvýšila maximální ohybovou pevnost (přibližně 5x) ve srovnání s čistým geopolymerním pojivem za celou hodnocenou dobu zrání.
Abstract in different language: This study investigates the effects of short carbon fibers addition on rheological behaviour of geopolymer binder and final mechanical strength of prepared composite. The pure geopolymer binder and variously carbon fiber reinforced composites were tested. The pure geopolymer binder was synthesized by alkalination of calcined claystone powder and milledblast furnace slag by potassium silicate solution. The binders reinforced by carbon fibers were prepared under the same conditions. Mixtures were accordingly reinforced by 20 wt% of short and milled fibers, respectively. The effect of fibers length (3 mm and ≤ 0.5 mm) was studied with regard to rheological behaviour of prepared mixtures and mechanical properties of final composites. The rheological properties were determined in accordance to flow properties by rotational rheometry. The final properties were determined by measurements of flexural strength after 3, 28 and 280 days and by means of optical and scanning electron microscopy. The resultsindicate that milled carbon fibers had a slight effect on flow properties compared to pure binder. In contrast, 3 mm long carbon fibers significantly increased viscosity and noticeably decreased workability by interlocking mechanism of individual fibers. Moreover, it was proved that addition of milled fibers had a low reinforcement effect on composite samples and led only to slight improvement of stress-strain behaviour. On the contrary, the reinforcement by 3 mm carbon fibers improved the stress-strain properties and significantly increase ultimate flexural strength (approximately 5 times) compared to pure geopolymer binder in all studied time intervals.
Rights: © IOP Publishing Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rieger_2019_IOP_Conf._Miskolc.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD