Title: Analysis of time fluctuation on selected workplace in terms of automotive industry
Authors: Šambergerová, Štěpánka
Bícová, Kateřina
Citation: STEINER, F., WIRTH, V., HIRMAN, M. Relationship of soldering profile, voids, formation and strength of soldered joints. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-6. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077896079
http://hdl.handle.net/11025/36592
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: IATF 16949, ISO 9001, štíhlá výroba, snímek operace, časová fluktuace, optimalizace, TPS, automotive
Keywords in different language: IATF 16949;lean manufacturing;operation snapshot;time fluctuation
Abstract: Předkládaný článek se zaměřuje na časovou analýzu a optimalizaci vybraného procesu, který podléhá požadavkům standardu IATF 16949 pro oblast automotive. Každá firma má svůj určitý výrobní systém, podle kterého se snaží optimalizovat výrobu a díky tomu splňovat požadavky standardů řady ISO 9000. Nejdůležitější požadavek je porozumění a popis procesu. Cílem této práce je nalezení a odstranění slabých míst procesu dle principů štíhlé výroby. Dále se studie zaměřuje na nalezení toho, co může být zlepšeno v oblasti časové fluktuace jednotlivých činností. Na základě podrobné pohybové a časové studii vybraných činností je detekován a vyhodnocen důvod časové odchylky. Je navrhnuto několik nápravných opatření a v závěru je uvedeno a popsáno několik metod, které budou dále použity pro neustálé zlepšování celého procesu v kontextu ISO 9001
Abstract in different language: This paper focuses on time analysis and optimization of selected process, which is subject to IATF 16949 standard for automotive industry. Each company has its own production system, according to which it tries to optimize production and thus meet the requirements of ISO 9000 series standards. The most important requirements are understanding and a description of the process. The aim of this work is to find and remove weaknesses of the process according to the principles of lean production. Furthermore, the study focuses on finding what can be improved in terms of time fluctuation of individual activities. A reason of time deviation is detected and evaluated based on a detailed movement and time study of selected activities. Some of corrective actions are suggested and several methods are mentioned and described in the conclusion, which will be used for continuous improvement of the whole process in the context of ISO 9001
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Šambergerová_ DAAAM 2019_132.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD