Title: Verification of process and machine capability for precision automotive production
Other Titles: Ověření způsobilosti procesu a stroje pro přesnou výrobu v oblasti automotive
Authors: Dudáčková, Simona
Bícová, Kateřina
Citation: STEJSKAL, V. Rekodifikace veřejného stavebního práva: quo vadis?. Právnické listy, 2019, č. 1, s. 11-14. ISSN 2533-736X.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077869899
http://hdl.handle.net/11025/36594
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: způsobilost procesu, způsobilost stroje, SPC, ISO 9000, IATF 16949, automobilový průmysl
Keywords in different language: Process capability;machine capability;SPC;ISO 9000;IATF 16949
Abstract: V současné době jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu výrobků a služeb. Příspěvek se zaměřuje na vyhodnocování způsobilosti procesu výroby a poté samotné způsobilosti stroje pro ověření vhodnosti použití pro přesnou výrobu součástí. Analýza je provedena na datech ze sériové výroby vahadel pro axiální ložiska. Požadavky na přesnost výroby, a s tím spojenou způsobilost jsou vyžadovány standardy řady ISO 9000, zejména pak IATF 16949 pro automobilový průmysl. Vybrané součásti jsou postupně měřeny na dvou různých místech. Data jsou zaznamenávána a postupně zpracována do regulačních diagramů. Následně byla určena způsobilost stroje. Po zhodnocení výsledků bylo navrženo několik návrhů pro zlepšení výrobního procesu a tím spojené udržitelné způsobilosti stroje
Abstract in different language: Currently, high demands are placed on the quality of products and services. This paper focuses on the evaluation of the capability of the production process and then the capability of the machine itself in order to verify the suitability of use for the precise production of parts. The analysis is performed on data from serial production of thrust arms for thrust bearings. Requirements for manufacturing precision and associated capability are required by the ISO 9000 series standards, especially IATF 16949 for automotive industry. Selected components are measured at two different locations. Data are recorded and gradually processed into control charts. Subsequently, the machine capability was determined. After evaluating the results, several suggestions have been made to improve the production process and the associated sustainability of the machine.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dudáčková_ DAAAM 2019.pdf918,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD