Title: Optimization of the thermal spraying process depending on the surface roughnes
Other Titles: Optimalizace procesu ��rov�ch n�st�ik� v z�vislosti na drsnosti povrchu
Authors: Zatloukal, Tomáš
Gombár, Miroslav
Fulemová, Jaroslava
Řehoř, Jan
Povolný, Michal
Citation: BENEŠOVÁ, Z., HALLER, R., HAMAR, R., MARTÍNEK, P., MÜLLEROVÁ, E., SUMMER, R. Some issues related to impulse testing of gaseous insulation with synthetic air. In: Conference proceedings : 21th International Symposium on High Voltage Engineering (Cigre Science & Engineering, Special Issue ISH 2019) ). Paris: CIGRE, 2019. s. 37-43. ISSN 2426-1335.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077863843
http://hdl.handle.net/11025/36597
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: Žárový nástřik, Stellite 6, HVOF, Drsnost povrchu, Obrábění, Řezné podmínky
Keywords in different language: Thermal Spray;Stellite 6;HVOF;Surface Roughness;Machining;Cutting Conditions
Abstract: V dnešní době se stále více zvyšují požadavky na vlastnosti strojních součástí. S tímto trendem také roste uplatnění žárových nástřiků v praxi, které mají za cíl zvýšit odolnost proti mechanickému opotřebení, korozi a oxidaci a to i v případě zvýšených teplot. Již několik let je prováděn výzkum v oblasti obrábění za účelem zvýšení účinnosti v obráběcím procesu. Tento článek je zaměřen na problematiku obrobitelnost Chrom – kobaltové slitiny označované jako Stellite 6 vyrobený metodou vysokorychlostního nástřiku. Zvolenou technologií byl proces obrážení. Celkem bylo obráběno 24 polotovarů za odlišných řezných podmínek. Výsledkem experimentu jsou hodnoty drsnosti v závislosti na řezné rychlosti, hloubky řezu a nastavení úhlu čela. Pomocí statistické analýzy bylo vytvořeno několik grafů zobrazující optimální řezné podmínky pro získání nejlepších hodnot drsností při řezném procesu.
Abstract in different language: Nowadays, the requirements for the properties of machine parts are increasing. With this trend, the application of thermal spray coatings is also increasing in practice, with the aim of increasing resistance towards mechanical wear, corrosion, and oxidation, even at elevated temperatures. Research has been conducted in the field of machining for several years to increase efficiency in the machining process. This article is focused on the machinability of chromium - cobalt alloy called Stellite 6 produced using a high velocity oxygen fuel method (HVOF). The technology chosen was the shaping process. A total of 24 semi-finished products were machined under different cutting conditions. The results of the experiment are roughness values depending on the cutting speed, cutting depth and rake angle setting. Several graphs were created using statistical analysis showing optimal cutting conditions to obtain the best roughness values during the cutting process.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zatloukal_ DAAAM2019.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD