Title: Possibility of Using Eddy Current Evaluation of the Heat Treatment of Steel
Other Titles: Možnost využití vyhodnocení vířivých proudů při tepelném zpracování oceli
Authors: Beneš, Petr
Průcha, Vojtěch
Hájek, Jiří
Vítovec, Vilém
Citation: BENEŠ, P. ., PRŮCHA, V. ., HÁJEK, J. ., VÍTOVEC, V. . Possibility of Using Eddy Current Evaluation of the Heat Treatment of Steel. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 3, s. 371-374. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85069866190
http://hdl.handle.net/11025/36605
ISSN: 1213-2489
Keywords: vířivé proudy;zbytkový austenit;cementace
Keywords in different language: eddy current;retained austenite;carburizing
Abstract: Existuje velké množství speciálních metod pro zkoumání vnitřního stavu materiálů na základě vířivých proudů. Hlavní využití vířivých proudů je především v oblasti povrchového inženýrství, kde metoda umožňuje kvantifikování vybraných stavů povrchové integrity. Metoda vířivých proudů je svým způsobem nenahraditelným nástrojem v povrchovém inženýrství. Důvodem je to, že žádná jiná dostupná metoda neposkytuje informace o povrchových i podpovrchových oblastech materiálu, které jsou pro většinu dalších inspekčních metod obtížně dosažitelné. Je třeba poznamenat, že podpovrchové oblasti materiálu jsou z hlediska funkčního chování přiléhajícího povrchu materiálu velmi významné. Tento článek se zabývá další netradiční aplikací metody vířivých proudů. Tento článek a s ním spojený výzkum je zaměřen na použití vířivých proudů jako metody nedestruktivního testování pro ověření cementace a detekci zbytkového austenitu po procesech chemicko-tepelného a tepelného zpracování.
Abstract in different language: There are a large number of special methods for exploring the internal condition of materials on the basis of eddy currents. A major use of this method can be seen in surface engineering, particularly in studyiing some state quantities of surface integrity. It is also an irreplaceable toll in surface engineering. The reason is that no other affordable method provides information on both the surface and the sub-surface regions, as the latter are difficult to reach by most other inspection methods. It must be noted that the sub-surface region is significant, and dictates, to a large extent, the behaviour of the overlying surface. This article explores another non-traditional application od eddy current inspection. The study presented here involves a use of this non-destructive testing method for carburizing verification and for detectingof amounts of retained austenite.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Benes_Manufacturing_Technology.pdf6,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD