Title: The effect of selective laser melting technology on the development of the structure of samples made from WC-Co powder
Other Titles: Vliv procesních parametrů SLM technologie na vývoj struktury WC-Co karbidického materiálu
Authors: Bricín, David
Elmanová, Andrea
Kříž, Antonín
Citation: BRICÍN, D. ., ELMANOVÁ, A. ., KŘÍŽ, A. . The effect of selective laser melting technology on the development of the structure of samples made from WC-Co powder. Journal of International Scientific Publications, 2019, roč. 2019, č. 13, s. 38-47. ISSN 1314-7269.
Issue Date: 2019
Publisher: Science Events
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36608
ISSN: 1314-7269
Keywords: WC-Co prášek;SLM technologie;poréznost;hodnocení fází
Keywords in different language: WC-Co Powder;SLM Technology;porosity;phase evolution
Abstract: Cílem této studie bylo analyzovat, jak změna procesních parametrů zpracování prášku WC-Co ovlivňuje jeho vlastnosti. Vlastnosti práškové směsi byly nejprve vyhodnoceny technologickými testy a poté byly výsledky porovnány s vlastnostmi prášku nerezové oceli, který se běžně zpracovává technologií (SLM). Pro výrobu vzorků byly použity různé výkony laseru a rychlosti pohybu laserového spotu. V důsledku toho byly získány různé hodnoty aplikované hustoty energie Ev. Pomocí světelné a elektronové mikroskopie byly potom vyhodnoceny změny v hustotě, poréznosti, v chemickém a strukturním složení vytištěných vzorků. Toto hodnocení bylo doplněno rentgenovou difrakční analýzou fázového složení a hodnocením mechanických vlastností vytištěných vzorků analýzou jejich tvrdosti. Provedené experimenty například umožnily, určit závislost hustoty vzorků na aplikované energii Ev. Maximální hustota tištěných vzorků byla přibližně 70%. Metalografická analýza a rentgenová difrakční analýza navíc odhalily vývoj éta fáze a to, jakým způsobem změna parametrů ovlivňuje typ a počet pórů v objemu tištěných vzorků.
Abstract in different language: The aim of this study was to analyse how changing the processing parameters of WC-Co powder affects its properties. The powder mixture properties were evaluated by technological tests firstly and then the results were than compared with properties of SD251 stainless steel powder which is commonly processed by the technology of selective laser melting (SLM). Different laser powers and laser spot feed rates were used for different samples. As a result, different values ​​for the applied energy density Ev were obtained. The changes in the density, porosity and changes in the chemical and structural compositions of the printed samples were then evaluated using light and electron microscopy. This evaluation was supplemented by X-ray diffraction analysis of the phase composition and evaluation of mechanical properties using hardness testing. These experiments allowed us, for example, to determine the dependence of the density of the samples on the applied energy Ev. The maximum density of the printed samples was about 70%. In addition, metallographic analysis and X-ray diffraction analysis revealed the development of the eta phase in the specimens, and how changing the parameters changes the type and number of pores in the volume of the printed samples.
Rights: © Science events
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bricin_Materials_Methods_Technologies.pdf903,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD