Title: Radial Compressor Test Data Processing with Real Gas Equation of State
Other Titles: Vyhodnocení dat ze zkoušek radiálních kompresorů s použitím stavové rovnice reálného plynu
Authors: Hurda, Lukáš
Matas, Richard
Citation: HURDA, L., MATAS, R. Radial Compressor Test Data Processing with Real Gas Equation of State. In: AIP Conference Proceedings 2189. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2019. ISBN 978-0-7354-1936-0 , ISSN 0094-243X.
Issue Date: 2019
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85076397664
http://hdl.handle.net/11025/36688
ISBN: 978-0-7354-1936-0
ISSN: 0094-243X
Keywords: radiální kompresor;charakteristika kompresoru;přepočet na návrhový stav;polytropická komprese
Keywords in different language: radila compressor;compressor charakteristic
Abstract: V článku je popsán výpočet charakteristik radiálního kompresoru z naměřených dat. Měřené veličiny jako teploty, tlaky, relativní vlhkost pracovního plynu, otáčky hřídele a točivý moment se zpracovávají tak, aby se získaly absolutní a bezrozměrné parametry daného stroje. Metodika je zobecněna na experimentální i produkční stroje s možností použití jakékoli vhodné stavové rovnice. K tomuto účelu se používá nově vytvořený modulární a konfigurovatelný kód. Ten využívá postupy normy ASME pro kompresorové měření stupňů, sekcí a celých strojů. Jsou popsány teoretické základy a struktura programu. Je implementována stavová rovnice Benedict-Webb-Rubin pro reálné plyny. Zahrnuty jsou vlhkost plynů, měřené průtoků clonami, mechanické ztráty ložisek a měření točivého momentu. Jsou zpracovány různé případy korekce měřicích bodů s ohledem na vysokou rychlost a nebo rotaci na základě celkových a statických parametrů stavu. Polytropická komprese a přesnost vyhodnocení polytropické účinnosti jsou diskutovány z hlediska různých korekcí reálných plynů. Je vysvětlen převod výsledků na porovnávací stavy.
In the paper, a calculation of radial compressor characteristics from measured data is dealt with. The measured quantities as temperatures, pressures, working gas relative humidity, shaft rotational speed and torque are processed to obtain absolute and dimensionless parameters of the given machine. The methodology is generalized to both experimental and production machines and it deals with incorporation of any suitable equation of state. A modular and configurable in-house code is used for this purpose. It adopts the ASME performance test code for compressors scheme of measuring stations, stages, sections and machines. The theoretical background and the structure of the program are described. Benedict-Webb-Rubin equation of state for real gases is implemented. Gas humidity, orifice flowmeter, bearings mechanical losses and torquemeter measurements are covered. Various cases of measuring station calculations considering high speed and/or rotational flow based on total and static state parameters are elaborated. Polytrophic compression and the accuracy of evaluation of polytrophic efficiency are discussed in terms of various real gas corrections. Conversion of the results to comparable form is explained
Rights: Plný text není přístupný. Plný text bude přístupný od 22.11.2020.
© American Institute of Physics Inc.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hurda_Matas_AIP.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Huda_AIP_preface.pdf517,23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD