Title: Numerical simulations of droplet evaporation in a SCR system submodel with hot air flow
Other Titles: Numerické simulace vypařování kapekk v submodelu SCR systému s horkým vzduchem
Authors: Novák, Martin
Matas, Richard
Sedláček, Jan
Citation: NOVÁK, M., MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Numerical simulations of droplet evaporation in a SCR system submodel with hot air flow. In: AIP Conference Proceedings 2189. Spojené státy americké: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení, 2019. ISBN 978-0-7354-1936-0.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36748
ISBN: 978-0-7354-1936-0
Keywords: Numerická simulace;vypařování kapek;SCR katalytický systém;spaliny;výfukový systém.
Keywords in different language: Numerical simulation;droplet evaporation;SCR catalytic system;flue gas;exhaust system.
Abstract: Příspěvek se zaměřuje na numerickou simulaci odpařování kapiček kapaliny v proudu horkého vzduchu v submodelu, který je vytvořen v souladu s reálnou aplikací pro systém selektivní katalytické redukce (SCR). Simulace procesů vypařování kapiček v systému SCR jsou složité, proto bylo nutné vytvořit submodel pro ověření stability modelu odpařování v CFD kódu ANSYS Fluent. Vypařování je proces, ke kterému dochází i pod bodem varu, ale jakmile teplota kapaliny dosáhne tohoto bodu, proces se stává mnohem rychlejším. Simulace se provádějí s AdBlue®, což je kapalina vyrobená z močoviny a vody. Výsledky simulace jsou porovnány s dostupnými experimenty a ukazují, že použitá metoda pro vypařování kapiček je vhodná. Tyto úspěšné výsledky znamenají, že dalším krokem je aplikace tohoto modelu na kompletní systém SCR
The paper focuses on the numerical simulation of liquid droplet evaporation in a hot air flow in a submodel which is created in conformity with a real life application in a Selective Catalytic Reduction (SCR) system. Simulations of droplet evaporation processes in the SCR system are complex, so it was necessary to create a submodel to verify the stability of the evaporation model in ANSYS Fluent CFD code. Evaporation is a complex process which happens even below the evaporation point, but once the temperature of the liquid reaches this point the process becomes a lot faster. Simulations are made with AdBlue® which is a liquid made of urine and water. The simulation results are compared with available experiments and show that the applied method for droplet evaporation is suitable. These successful results mean that the next step is the application of this model to a complete SCR system.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
AIP_Novak_Matas_Sedlacek.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD