Title: Kognitivní fenomény doprovázející proces vytváření představy přirozeného čísla v roli počtu
Other Titles: Cognitive phenomena accompanying the process of natural number conception formation in number roll
Authors: Pěchoučková, Šárka
Hora, Jaroslav
Citation: PĚCHOUČKOVÁ, Š., HORA, J. Kognitivní fenomény doprovázející proces vytváření představy přirozeného čísla v roli počtu. Elementary Mathematics Education Journal, 2019, roč. 1, č. 2, s. 43-50. ISSN 2694-8133.
Issue Date: 2019
Publisher: EMEJ Publishing
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36877
ISSN: 2694-8133
Keywords: enaktivní reprezentace;Cuisenairovy hranolky;kognitivní fenomény
Keywords in different language: enactive representation;Cuisenaire rods;cognitive phenomena
Abstract: Ve školním roce 2014/15 byl v 1. ročníku základní školy realizován laboratorní experiment, který se stejným vzorkem žáků pokračoval ve školním roce 2015/16 ve 2. ročníku a jehož cílem bylo popsat některé kognitivní fenomény doprovázející enaktivní reprezentaci vybraných přirozených čísel prostřednictvím Cuisenairových hranolků. Byly zaznamenány tyto kognitivní fenomény: kooperace vizuální a haptické percepce, kooperace enaktivní a ikonické reprezentace, kooperace enaktivní a verbální a auditivní reprezentace, interference mezi kvalitativním a kvantitativním chápáním čísla, sémanticky chybné vnímání čísla, podpora enaktivní reprezentace haptickou percepcí a podpora enaktivní reprezentace vizuální percepcí. Experimentu se v každém ročníku zúčastnilo 100 žáků.
A laboratory experiment was conducted in first grade in the academic year 2014-15 and was continued in 2015-16 with the same sample of pupils in their second grade. Its aim was to describe some cognitive phenomena that accompany the enactive representation of selected natural numbers with Cuisenaire rods. The following cognitive phenomena were registered: cooperation of visual and haptic perception, cooperation of enactive and iconic representation, cooperation of enactive representation with verbal and auditory representation, interference of quantitative and qualitative understanding of number, semantically incorrect perception of number, enhancement of enactive representation by haptic representation and enhancement of enactive representation by visual representation. The experiment was attended by 100 pupils each year.
Rights: © EMEJ Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
EMEJ_Vol1No2.pdf3,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD