Title: Ergodiagnostika jako součást pracovní a sociální rehabilitace
Other Titles: Ergodiagnostics as a constituent of working and social rehabilitation
Authors: Svěcená, Kateřina
Sládková, P.
Citation: SVĚCENÁ, K. ., SLÁDKOVÁ, P. . Ergodiagnostika jako součást pracovní a sociální rehabilitace. Revizní a posudkové lékařství, 2019, roč. 22, č. 3, s. 64-70. ISSN 1214-3170.
Issue Date: 2019
Publisher: MeDitorial
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36880
ISSN: 1214-3170
Keywords: ergodiagnostika;pracovní potenciál;pracovní rehabilitace;sociální rehabilitace
Keywords in different language: prevocational evaluation;labor potentional;working rehabilitation;social rehabilitation
Abstract: V současné době podle WHO žije asi 15% populace s nějakým typem postižení - disabilitou. Těmto jedincům může výrazně pomoci rehabilitace, která se však nedostane všem, kteří ji potřebují. rehabilitace je proces, v rámci kterého se celý rehabilitační interprofesní tým snaží co nejvíce podppořit pacienta, aby se co nejdříve obnovily postižené funkce, a tím se i výrazně zlepšila kvalita života.
According to WHO there presently about 15% of population is affected by some kind of defects- disability. These individual can by significantly assisted by rehabilitation, but it is not available for eyeryone, who need it. Withing the process of rehabilitation, the inter-professional team take every effort to a maximal support of the patient for renew the affected functions as soon as possible, and consequently to improve the quality of the patient´s life.
Rights: Plný text není přístupný.
© MeDitorial
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Revizní a posudkové lékařství Svěcená.pdf1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD