Title: The Censorship Praxis and the Press Law in the First Czechoslovak Republic and the German and Hungarian Minorities
Other Titles: Cenzurní praxe a tiskové právo v první Československé republice a německá a maďarská menšina
Authors: Novotný, Lukáš
Tóth, Andrej
Citation: NOVOTNÝ, L., TÓTH, A. The Censorship Praxis and the Press Law in the First Czechoslovak Republic and the German and Hungarian Minorities. Annales Universitatis Apulensis: Series Historica, 2019, roč. 23, č. I, s. 133-149. ISSN 1453-9306.
Issue Date: 2019
Publisher: Dept. of History, Archeology and Museology, Univ. of Alba Iulia
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85088965350
http://hdl.handle.net/11025/39548
ISSN: 1453-9306
Keywords: první Československá republika;tiskové právo;národnostní menšiny;konfiskace;tisk
Keywords in different language: First Czechoslovak Republic;press law;national minorities;confiscation;newspaper
Abstract: Studie se zabývá otázkou cenzury a tiskového práva v první Československé republice (1918–1938) a jejich vztahem k německé a maďarské menšině. Prostřednictvím výzkumu publikovaných a nepublikovaných pramenů autoři ukážou, že nový stát přijal základní standardy týkající se tiskového práva a cenzury od svého předchůdce - Rakousko-Uherska. Studie rovněž ukáže, že tiskové právo v Československu ve 20. a 30. letech postrádalo některé základní prvky, zejména konkrétní tiskový zákon, který by se zabýval všemi aspekty tohoto problému. Bylo přijato několik zákonů umožňujících v určitých situacích výrazné zasahování do svobody tisku, které, stejně jako v Rakousko-Uhersku, umožnily československé vládě zavést cenzurní ustanovení a zasáhnout proti tisku komunistické strany a některých národnostních menšin. Studie také prokáže, že v důsledku vzestupu nacismu bylo ve 30. letech mnoho zákonů týkajících se tisku revidováno. Bylo to způsobeno vzestupem agresivní politiky a potřebou reakce ze strany Československa.
Abstract in different language: This study will examine the question of censorship and press law in the First Czechoslovak Republic (1918–1938) and their relationship with the German and Hungarian minorities. Through research of published and unpublished sources, the authors will demonstrate that the new state adopted its basic standards regarding press law and censorship from its predecessor – the Habsburg Monarchy. It will also demonstrate that the press law of Czechoslovakia in the 1920s and 1930s lacked some basic elements, in particular a specific press law which would deal with all aspects of this problem. Several acts enabling significant state interference in certain situations into the freedom of the press were adopted which, just as in the history of Austria-Hungary, enabled the Czechoslovak government to put censorship provisions into effect, and to intervene against the press of the Communist Party and that of certain national minorities. The study will also demonstrate that, as a result of the rise of Nazism, many of the laws relating to the press were revised in the 1930s. This was caused by the rise of aggressive policy and the need for a reaction on the part of Czechoslovakia.
Rights: Plný text není přístupný.
© Dept. of History, Archeology and Museology, Univ. of Alba Iulia
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novotný.pdf438,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD