Title: Analysis of room overpressure after launching an integrated extinguishing system
Other Titles: Analýza přetlaku v místnosti po spuštění integrovaného hasicího systému
Authors: Hurda, Lukáš
Matas, Richard
Redmer, Marek
Citation: HURDA, L., MATAS, R., REDMER, M. Analysis of room overpressure after launching an integrated extinguishing system. Mechanics and Industry, 2019, roč. 20, č. 7, s. [1-8]. ISSN 2257-7777.
Issue Date: 2019
Publisher: EDP Sciences
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39554
ISSN: 2257-7777
Keywords: Hašení ohně;odtok plynu z nádrže;trojný bod
Keywords in different language: Fire suppression;gas outflow from vessel;triple point
Abstract: V příspěvku je popsáno škrcení zkapalněných látek z vysokotlakých nádob do uzavřeného objemu o atmosférickém tlaku, aby mohl být stanoven termodynamický stav plynných obsahů v hašené místnosti. Je implementován časově závislý 0D matematický model popisující stav uvnitř nádoby s hasicím prostředkem, izoentalpické škrcení v rozvodném systému, odpařování hasiva a míchání se vzduchem. Hasicí prostředek je modelován jako skutečný plyn a aproximováno je dvoufázové chování pevné fáze a páry. Zohledňují se další vlivy na popisovaný proces, včetně přenosu tepla z vybraných pevných částí uvnitř místnosti a úniku plynné směsi z místnosti. Hlavním výsledkem je nástroj v MS Excel pro optimalizaci návrhu integrovaných hasicích systémů. Optimalizace vyvažuje dva protichůdné požadavky: objemovou koncentraci hasiva k udržení schopnosti hašení a tolerovatelný přetlak v místnosti. Hmotnost náplně činidla a doba vypouštění jsou nastavitelné. Čas vypouštění je řízen rozvodným potrubím a konstrukcí výstupních trysek. Provoz systému je kontrolován s ohledem na různé počáteční a okrajové podmínky.
Abstract in different language: The throttling of liquefied substances from high pressure vessels to an enclosed volume starting at atmospheric pressure is described in order to determine the thermodynamic state of gaseous contents of the extinguished room. A time dependent, 0D mathematical model is implemented describing the state inside the agent container, the isenthalpic throttling in the distribution system, agent vaporization and mixing with air. The agent is modelled as real gas, and solid–vapour two phase behaviour is approximated. Other influences on the process including the heat transfer from selected solid parts inside the room and the gas mixture leakage out of the room are taken into account. The main outcome is an MS Excel tool for the design optimization of integrated fire extinguishers. The optimization balances two contradictory requirements: volumetric concentration of the agent to sustain the fire extinguishing capabilities, and tolerable room overpressure. Agent fill weight and discharge time are adjusted. The discharge time is controlled by the distribution piping and design of the spray nozzles. System operation is checked with regards to various initial and boundary conditions.
Rights: © EDP Sciences
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hurda_mi190119.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD