Title: Development of somatic characteristics among younger school-age children with respect to their physical activities
Other Titles: Vývoj somatických předpokladů žáků mladšího školního věku s ohledem na jejich pohybovou aktivitu
Authors: Benešová, Daniela
Valach, Petr
Citation: BENEŠOVÁ, D., VALACH, P. Development of somatic characteristics among younger school-age children with respect to their physical activities. In: ICERI 2019 Proceedings : 12th international conference of education research and innovation. Sevilla: IATED Academy, 2019. s. 1563-1568. ISBN 978-84-09-14755-7 , ISSN 2340-1095.
Issue Date: 2019
Publisher: IATED Academy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/39628
ISBN: 978-84-09-14755-7
ISSN: 2340-1095
Keywords: body-mass index;mladší školní věk;tělesná výška;tělesná hmotnost
Keywords in different language: body-mass index;younger school-age children;body high;body weight
Abstract: Úroveň zdravotně orientované zdatnosti a zdraví dnes dává do souvislosti celá řada odborníků. Zdravotně orientovaná zdatnost v sobě zahrnuje tyto čtyři složky: kardiovaskulární zdatnost, svalová zdatnost, flexibilita a složení těla. Náš výzkum je zaměřen na poslední z komponent zdravotně orientované zdatnosti, a to složení těla. Úroveň této komponenty vysoce koreluje především s kardiovaskulární a svalové zdatnosti. V evropských zemích zaznamenali pediatři poměrně rychlý nárůst dětí s nadváhou a obezitou. V mnoha regionech na tuto skutečnost zareagovali jak doporučenými stravovacími návyky, tak faktickými opatřeními např. ve školních jídelnách. Cílem našeho šetření je posoudit jaký je trend vývoje tělesných charakteristik (tělesná výška, váha a BMI) u dětí, které sportují a dětí, které nesportují. Šetření mělo longitudinální charakter, poprvé jsme žáky změřili v 1. třídě v roce a podruhé v 5. třídě základní školy. Výzkumný soubor tvoří 175 probandů z plzeňských základních škol (n=175), z toho 88 děvčat a 87 chlapců. První měření proběhlo v 1. třídě základní školy, zhruba ve věku 6-7 let. Druhé měření u stejných žáků proběhlo v 5. třídě, ve věku 10- 11 roků. Žáků, kteří udávají volnočasové pohybové aktivity nejméně dvakrát týdně, jak v první, tak v páté třídě, bylo 110 a žáků (n1=110), kteří se organizovaně pohybují jedenkrát v týdnu nebo vůbec, bylo 65 (n2=65). Výzkum jsme provedli s odstupem čtyř let u stejného vzorku žáků plzeňských základních škol. Ze získaných hodnot tělesné výšky a tělesné hmotnosti jsme vypočítali hodnotu Body Mass Indexu (BMI), stanovili percentil a porovnali jej s normou platnou pro Českou republiku. Podle percentilu hodnoty BMI jsme soubor rozdělili na žáky s podváhou, normální hmotností, nadváhou a obezitou. Pro porovnání proměnných tělesná hmotnost, tělesná výška a BMI u sportujících a nesportujících žáků jsme použili t-test pro nezávislé výběry. Pro vyjádření míry výskytu žáků s podváhou, normální hmotností, nadváhou a obezitou ve skupině sportujících a nesportujících chlapců a děvčat jsme absolutní četnost převedli na procenta. Výsledky t-testu ukázaly, že existuje signifikantní rozdíl v hodnotě BMI žáků v páté třídě. Procentuální vyjádření zastoupení sportujících žáků s normální hmotností v 1. třídě je 92%, v 5. třídě 87.5% u nesportujících dětí je relativní zastoupení žáků s normální hmotností nižší a to v 1. třídě 79.2% a v 5. třídě již pouze 61.4%. Pokud jsme zjišťovali podíl žáků s nadváhou a obezitou bylo procentuální zastoupení u sportujících žáků v 1. třídě 5.1% a v 5. třídě 9.5 % u nesportujících žáků je tento relativní počet v 1. třídě 13.8% a v 5. třídě tento počet vzrostl na 36.2%. Zjistili jsme, že u nesportujících žáků s odstupem čtyř let výrazně vzrostl počet dětí s nadváhou a obezitou a klesl počet dětí s normální hmotností. Signifikantně se liší také hodnota BMI u žáků, kteří v páté třídě pravidelně sportují a dětí, které nesportují. Ukazuje se, že volnočasová pohybová aktivita je nezbytnou součástí správného tělesného vývoje a složení těla již u dětí mladšího školního věku.
Abstract in different language: The body health-related fitness consists of the following four components: cardiovascular fitness, muscle fitness, flexibility, and body composition. Our research focuses on the last named component of body health-oriented fitness, namely body composition. The level of this component highly correlates mainly with cardiovascular and muscular fitness. Paediatricians in European countries have experienced a relatively rapid increase in the number of overweight and obese children. Many regions have responded to this situation, both with the recommended dietary practices, and practical measures, for example in school canteens. The goal of our research is to assess trends in the development of physical characteristics (body height, weight and BMI) in physically active and physically inactive children. Our research was longitudinal; pupils were measured for the first time in the 1st grade, and for the second time in the 5th grade of primary school. The research sample consisted of 175 probands (n=175) from primary schools in the Pilsen region, of which 88 were boys and 87 were girls. The first measurement was conducted in pupils from the 1st grade of primary school, roughly in the age range of 6-7 years. The second measurement was conducted in the same pupils from the 5th grade, in the age range of 10-11 years. 110 pupils (n1=110) reported leisure-time physical activities, performed for at least twice a week, both in the 1st and 5th grades, and 65 pupils (n2=65) reported organised physical activities, performed once a week or not at all. Our research was conducted over the period of four years on the same sample of pupils from Pilsen primary schools. From the obtained values of body height, and body weight, the body mass index (BMI) and percentile were determined and compared with a valid Czech Republic standard. According to the percentile of the BMI value, the pupils were divided to the groups of underweight, normal weight, overweight and obesity pupils. To compare the body weight, body height and BMI variables in physically active and physically inactive pupils, the t-test for independent selections was used. To express the incidence rate of underweight, normal weight, overweight, and obese pupils in the groups of physically active and inactive boys and girls, we converted the absolute rate to percentages. The results of the t-test have showed that there is a significant difference in the BMI value of pupils in the 5th grade. The percentage of physically active pupils with normal weight were 92% in 1st grade and 87.5% in 5th grade, and the relative representation of physically inactive pupils with normal weight was lower, namely 79.2% in 1st grade and only 61.4% in 5th grade. When determining the proportion of overweight and obese pupils, the percentage of physically active pupils were 5.1% in 1st grade and 9.5% in the 5th grade, and, in physically inactive pupils, this relative number was increased up to 13.8% in the 1st grade and 36.2% in 5th grade. We have determined that the number of overweight and obese children significantly increased in physically inactive pupils, and the number of children with normal weight decreased over the period of four years. The BMI also significantly differs among physically active and inactive pupils in the 5th grade. It is evident that leisure-time physical activity is an essential part of proper physical development and body composition already among younger school-age children.
Rights: Plný text není přístupný.
© IATED Academy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
450.pdf208,91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD