Title: Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: Innovation of the Course of English for Tourism at the Faculty of Economics of the University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Hromádková, Petra
Ramadanová, Jitka
Citation: HROMÁDKOVÁ, P., RAMADANOVÁ, J. Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. CASALC Review, 2019, roč. 9, č. 2, s. 61-73. ISSN 1804-9435.
Issue Date: 2019
Publisher: Centrum jazykového vzdělávání MU
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39642
ISSN: 1804-9435
Keywords: angličtina pro cestovní ruch, inovace, hodnocení, prezentace projektů, studentské portfolio, testy, výukové metody
Keywords in different language: English for tourism, evaluation, innovation, presentations on specific projects, student portfolio, teaching methods, tests
Abstract: Příspěvek je věnován inovačnímu projektu VS-18-007 vnitřní soutěže ZČU, který byl realizován vyučujícími Ústavu jazykové přípravy v roce 2018. Autorky příspěvku si kladou za cíl seznámit nejen podobně specializované kolegy působící v oblasti jazykového vzdělávání, ale i širší odbornou veřejnost s obsahem a postupy tohoto projektu a především sdílet zkušenosti z následné aplikace výstupů projektu ve výuce. Cílem projektu byla inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch s využitím modernějších výukových materiálů a také i didakticky vhodnějších výukových a hodnotících metod, které by měly přispět k všestrannému jazykovému rozvoji studentů. Úvodní část příspěvku je věnována nové sadě učebních materiálů, obsahu a cílům inovovaného předmětu. Následně jsou zde uvedeny nově zvolené výukové a hodnotící metody i s jejich praktickými příklady. Závěrem je v příspěvku popsáno také dotazníkové šetření, které bylo provedeno u studentů inovovaného předmětu po prvním semestru výuky a které bylo zaměřeno na hodnocení aplikace nových učebních materiálů a výukových a hodnotících metod ve výuce.
Abstract in different language: This paper deals with the innovation project VS-18-007 carried out by the teachers of the Institute of Applied Language Studies at the University of West Bohemia in Pilsen in 2018. The aim of the authors is to present both their colleagues teaching Business English at the institutions of higher education and other language teachers with the content and progress of the project, as well as to share their experience applying the results of the project to their teaching. The main goal of the project was to innovate the Course of English for Tourism by means of introducing more up-to-date teaching materials together with more efficient teaching and evaluation methods, which should contribute to enhanced language progress on the part of the students. Apart from the new set of teaching materials, the introductory part of the paper looks at the content and aims of the innovated course. The next part of the paper presents the newly adopted teaching and evaluation methods with some practical examples. Finally, the paper describes the type of the questionnaire given to students after the first term of teaching the innovated course. The questionnaire focused on the assessment of the use of new study materials and also the teaching and evaluation methods as part of the instruction process.
Rights: © Centrum jazykového vzdělávání MU
Appears in Collections:Články / Articles (OAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD